Anglisztika (angol, amerikanisztika szakirány)

A szak általános célkitűzései:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapszakon végzettek képesek: az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására; általános szövegek alapszintű fordítására; Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során;

alkalmasak: megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére; az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.

 

A szak leírása

A tanulmányok alapozó ismeretekkel kezdődnek (10 kreditpont: alapszintű bevezetések a filozófiai gondolkodás, a társadalmi ismeretek, a kommunikáció, az informatika és a könyvtárismeret tárgyköreiben).

A/ Szakmai törzsanyag (110 kreditpont). Ez két modulból tevődik össze: a/ szakmai alapozó: bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba, nyelvfejlesztés (beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, kulturális, történelmi és országismereti alapok); b / a választott nyelvmspeciális ismeretei: grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek, valamint az angol nyelvű irodalmak s más kulturális reprezentációk legfontosabbjai és rövid áttekintés az angol nyelvű népek történelméből).

A szak 120 kredites szakmai része két specializációra oszlik: 70 kreditnyi anyag megegyezik, míg 50-50 kredit választható jelleggel anglisztikai illetve amerikanisztikai tanulmányokat tartalmaz. A specializációt a tanulmányok megkezdésekor, az első szemeszter elején kell választani, mert anglisztika illetve amerikanisztika irányban egyes órák kezdettől különböznek.

B/ Differenciált szakmai ismeretek. A BA diplomához szükséges 120 krediten felüli 60 kreditet a hallgatók a következő módokon szerezhetik meg: felvesznek 10 kredit értékben általánosan művelő tantárgyakat, vagy a 10 kredites pedagógiai előkészítő csomagot + a/ felvehetik egy másik szak 50 kreditértékű minor csomagját vagy b/ felvehetnek 50 kreditértékben szakmai specializációs csomagokat (üzleti angol; alapszintű fordítás-tolmácsolás).

 

Angol specializáció (120 kredit)

 

Felvételi kritérium:

az anglisztikára jelentkező hallgatók, amennyiben nem nyilatkoznak, hogy az amerikanisztika kötelezően választandó specializációt szeretnék választani, automatikusan angol specializációs képzésre kerülnek.

 

Leírás:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére.

 

Amerikanisztika specializáció (120 kredit)

 

Felvételi kritérium:

Az anglisztika szakra jelentkezők közül 20<40 hallgató külön nyilatkozat alapján amerikanisztika kötelezően választandó specializáción kezdi meg tanulmányait már az első szemeszterben. Túljelentkezés esetén a rangsorolást a felvételi pontszám, az angol és a történelem érettségi érdemjegyei döntik el.

 

Leírás:

Az amerikanisztika célja az Egyesült Államok kultúrájának és társadalmi életének tanulmányozása. Az amerikanisztika specializációjú anglisztikai BA képzés inter- és multidiszciplináris jellegű, azaz egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet és kulturális stúdiumok elméleti és módszertani megközelítéseivel. Az USA vezető globális szerepe, gazdasági jelentősége, európai hatása, társadalmi és kulturális sokszínűsége kiemelten fontossá teszi ezen ország kultúrájának és társadalmának beható megismerését. A program biztos elméleti alapokra építve nyújt olyan módszertani és gyakorlati ismereteket, melyek egyben általános (az USA kultúráján túlmutató) segítséget adnak korunk sokszínű kulturális és társadalmi jelenségeinek lehetséges megközelítéséhez és sikeres megértéséhez. Az amerikanisztika specializáció olyan elméleti ismereteken alapuló gyakorlati készségeket fejleszt, melyek szükségesek mind a sikeres továbbtanuláshoz (mesterfokú és doktori képzésben, illetve kapcsolódó másoddiplomás képzésben), mind a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. Kiemelten fontos szerepet kap a jó kommunikációs készség, az önfejlesztés képessége, problémakezelés, kritikus információ- és szövegkezelés, a hatékony kutató-, szervező- és csapatmunka, magas szintű angol nyelvi tudás (szóban és írásban), továbbá az elektronikus írásbeliség elsajátítása. Elhelyezkedési lehetőségek A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: bankoknál, külkereskedelemben, PR- és projektirodákban, kiadóknál, államigazgatási intézményekben, követségeken, a médiában, turisztikai irodákban, mint tolmács, fordító, előadó, vezetői asszisztens, üzletkötő, tisztviselő, szerkesztő, programszervező, idegenvezető, stb.

 

Angol minor

 

Felvételi kritérium:

Minden más szakos hallgató felveheti. Emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga szükséges angol nyelvből, ezen felül felvételi tesztet is kell írni.

 

Leírás:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére.

 

Amerikanisztika minor

 

Felvételi kritérium:

Minden más szakos hallgató felveheti. Emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga szükséges angol nyelvből, ezen felül felvételi tesztet is kell írni.

 

Leírás:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére.

 

Business English specializáció

 

Felvételi kritérium:

Csak anglisztika alapszakos hallgatóknak. A Business English specializációra jelentkezőknek egy írásbeli vizsgát kell írniuk, mely egy nyelvtani-szókincsbeli részből, valamint egy írott szövegértést mérő feladatsorból áll. A rangsorolás a felvételi vizsga alapján történik.

 

Leírás:

Az üzleti világgal kapcsolatos szakmai/szakterminológiai ismeretek nyújtása, a nyelvi alapkészségek (írásbeli és szóbeli kommunikáció, hallás utáni megértés, olvasás és szövegértés) üzleti kontextusban történő folyamatos fejlesztése, valamint a szakszókincs bemutatása és elsajátíttatása. Az elméleti ismereteket tudatossá tételét segítik a gyakorlati alkalmazásra fókuszáló órák. A cél az, hogy a hallgatók az általános nyelvi képességeiket/készségeiket elsősorban gazdasági, üzleti és pénzügyi szakmai ismeretekkel bővítsék, ezáltal minél szélesebb körben felhasználható képzettséghez és kedvezőbb karrierlehetőséghez jussanak.

 

A fordítás/tolmácsolás alapjai specializáció

 

Felvételi kritérium:

Csak anglisztika alapszakos hallgatóknak. Túljelentkezés esetén rangsorolás az emelt szintű angol érettségi százalékos aránya és az első féléves tanulmányi eredmény alapján.

 

Leírás:

A képzés tagolásának hármas struktúrája a képzés három fő irányát jelzi. A cél egyrészt a tolmácsolás és fordítás szempontjából magyar-angol relációban legfontosabb országok (Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió) társadalmi, politikai, kulturális viszonyainak feltérképezése, másrészt az írásbeli és szóbeli nyelvi megnyilatkozások fejlesztése, harmadrészt pedig a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése és kibontakoztatása.