Történelemről alkotott nézetek vizsgálata feladatokon keresztül általános és középiskolás diákok körében

Kósa MajaKósa Maja


A kutatás célja egy olyan feladatsor kidolgozása és kipróbálása, amely általános és középiskolás diákok történelemmel kapcsolatos episztemológiai nézeteinek fejlettségét méri. Van Boxtel és Van Drie (2018) szerint a tudásra és annak keletkezésére vonatkozó, ún. episztemológiai nézetek alapvető mentális forrásai a történelemmel kapcsolatos következtetésnek. Duquette (2015) kutatásaiban igazolta, hogy a történelmi tudatosság fejlődése és a történelmi gondolkodás között szoros kapcsolat van. A kutatás elméleti hátterét ezen mentális konstruktumokra (a történelmi tudatosságra, a történelmi gondolkodásra és az episztemológiai nézetek közötti kapcsolatra) alapozva alakítottuk ki (Stoel et al., 2017; Duquette, 2015; Maggioni, VanSledright, & Alexander, 2009). A feladatsor Stoel és mtsai (2017) zárt, absztrakt állításokat tartalmazó adaptált kérdőíve alapján készült el. A Húsvét-sziget rejtélyeivel kapcsolatos négy feladatban a diákoknak zárt és nyílt végű kérdésekre kellett válaszolni. A súlyozott feleletválasztó kérdésekhez (VanSledright, 2015 nyomán) tartozó válaszlehetőségeket az elméleti keretben meghatározott fejlettségi szintekkel összhangban és a kérdőív állításainak tartalomba ágyazásával alakítottuk ki. Az első, papíralapú pilot mérés során 157 5-11. évfolyamos diák töltötte ki a feladatsort. Az előzetes elemzések során a varianciaanalízis kimutatta, hogy két feladat és az összpontszámok esetén szignifikáns különbség van az egyes évfolyamok között. Jellemzően a 6. évfolyamosok érték el a legmagasabb, míg a 8. évfolyamosok a legalacsonyabb eredményeket. Az előző év végi történelem osztályzattal egyik feladat és az összpontszámok esetében sem tapasztaltunk szignifikáns összefüggést. A kutatás relevanciáját jelzi, hogy eddigi szakirodalmi ismereteink alapján hazai viszonylatban egy kevéssé kutatott területről van szó. Jelenleg is folyamatban van egy újabb pilot mérés online felületen. A jövőbeli munka szempontjából nagyon bíztató, hogy a vizsgálatokban résztvevő tanárok és diákok visszajelzései

pozitívak voltak, érdekesnek és elgondolkodtatónak találták a feladatokat.
2016-ban végeztem történelem- és némettanárként a Szegedi Tudományegyetemen, majd felvételt nyertem az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolába, ahol jelenleg harmadéves doktorandusz vagyok. Kutatásaimban elsősorban a történelemtanítással, ezen belül is a történelemre vonatkozó episztemológiai nézetek mérési lehetőségeivel foglalkozok. Az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával egy olyan feladatsor kifejlesztésén dolgozhattam, amely lehetővé teszi általános és középiskolás diákok történelemre vonatkozó episztemológiai nézeteinek vizsgálatát, azok fejlettségének feltérképezését.