A magyar anyanyelvű németül tanuló hallgatók szóképzési interferenciajelenségei

Bognár RenátaBognár Renáta


Kutatásom középpontjában a nyelvi szóképzési interferencia áll. Az interferencia nagyban befolyásolja a nyelvtanulást és nyelvtanítást, valamint a fordítást és tolmácsolást is – és különösen fontosnak tartom elsősorban azoknak a hibáknak a kiszűrését, melyek sokszor egy-egy szöveg félrefordítását eredményezik. E hibajelenségek ismeretében könnyebben felismerhetőek a hallgatók tipikus hibái és nehézségei, amelyeket később korrigálni lehet.

A szóképzési interferenciajelenségek kutatásával elsősorban a szóképzési hibákat szeretném kiszűrni.

Kutatásom során a jellegzetes hibák felkutatásához a készülőben lévő Dulko tanulói korpuszt használom, amely egy magyar anyanyelvű némettanulók szövegeit tartalmazó hibaannotált korpusz. A Dulko korpuszban meghatározott hibatípusok felkutatásával és azoknak szófaji csoportokba való sorolásával és osztályozásával végzem kutatásomat. Ezen kívül vizsgálom még a különböző szóképzési módokat és azok produktivitását mindkét nyelvben, valamint a vizsgálat során figyelembe veszem a hallgatók nyelvi tudásszintjét és azt, hogy tanulmányaik során mennyi időt töltöttek német nyelvterületen.

Eddigi munkám során a főneveket, igéket, mellékneveket, igeneveket és határozószókat vizsgáltam. A korpusz szövegeinek eddigi vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a legtöbb hiba a főnévképzés során adódik, míg a legkevésbé érintett terület a határozószók.

 

Témavezető: Dr. Modrián-Horváth Bernadett
Bognár Renáta vagyok, az SZTE-BTK germanisztika szakos, harmadéves hallgatója. 2016-ban érkeztem a királynék városából a napfény városába, hogy megkezdjem tanulmányaimat. Fordító-tolmács specializációs hallgatóként mindig is érdekeltek a nyelvek közötti különbségek, illetve hasonlóságok, valamint a nyelvi kölcsönzést befolyásoló tényezők. Így kezdtem el foglalkozni a nyelvi interferencia jelenségével, azon belül is a szóképzési interferenciával, a magyar és a német nyelv kapcsolatával. Kutatásom A magyar anyanyelvű németül tanuló hallgatók szóképzési interferencia jelenségei címet viseli, amelyben arra szeretnék fényt deríteni, hogy mik a magyar anyanyelvű hallgatók tipikus szóképzési hibái, melyek azok a szófajok, szófajcsoportok, amelyek képzése nehézségeket okoz.