Árpád-házi Szent Erzsébet életrajza Justus Lipsius életművében

Szűcs KataSzűcs Kata Ágnes

A Diva Virgo Hallensis a németalföldi Halle városában történt mirákulumokat szedi jegyzékbe és adja ki, melyeket a városban található csodatévő Szűz Mária szobornak tulajdonítottak és a 14–15. századtól fogva regisztráltak. Lispius a szobor eredetével kapcsolatban kitér Árpád-házi Szent Erzsébet életrajzára és a dinasztikus szentkultuszok koraújkori jelentőségére is. Előadásom ezeket a magyar vonatkozásokat veszi sorra, melyek újabb adalékokat szolgáltathatnak Lipsius történelmi tájékozottságáról és nem utolsó sorban a magyar szent koraújkori ikonográfiájával kapcsolatban is újszerű megállapításokat hozhatnak.

Másrészt a konfesszionalizmus korának egy érdekes problémája került elő a többszörös konverziót végrehajtó humanista gondolkodó munkásságával kapcsolatban. A mű fogadtatása felekezetek szerint megoszlott. Tudunk a Diva Virgo Hallensis egy említésre méltó, 17. század végi angol fordításáról, amelynek felekezeti hovatartozása első pillantásra – illetve a század elején készült fordítások tükrében legalábbis – megkérdőjelezhető. Előadásomban egyúttal kísérletet teszek e kérdés tisztázására.

Prezentációm tehát nagy vonalakban Justus Lipsius 1604-ben megjelent traktátusát, annak fogadtatását és a benne fellelhető magyar vonatkozásokat elemzi, nagy hangsúlyt fektetve Árpád-házi Szent Erzsébet életrajzára.
Az alapszakot Szegeden, a mesterszakot Egerben végeztem, de Lisszabonban és Ravennában és Pécsett is voltam hallgató. A PhD képzést az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Régi magyar irodalom alprogramjában végeztem. Jelenleg ugyanitt doktorjelölt vagyok és a disszertációmon dolgozom. Kutatási témám kultusztörténeti: a kora újkor vallásos irodalmában megjelenő két szent, Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet alakját vizsgálom.