Izraelita királytisztelet rétegei és valóságpercepciói Ferenc József példáján

Glässer NorbertGlässer Norbert


A rendi világ zsidó önértelmezését és helyi hatalomhoz való viszonyát a judaizmus alaptörténeteiből érthetjük meg, amelyek középpontjában a szétszóratásról szóló értelmezések álltak. Az uralkodó és a hatalom Isten által legitimált hatalom volt. A koronás fő az Örökkévaló dicsőségének halvány evilági visszatükröződéseként, az Örökkévaló pedig népe sorsának aktív alakítójaként jelent meg a 19. század végétől formálódó magyar izraelita szimbolikus politikában is. A judaizmus vallási hagyománya szerint a koronás fő a társadalom rendjének és a zsidóság biztonságának letéteményese a 20. századig hatóan. A 19. század a zsidó vallási közösségek átalakulásának kora. Európa-szerte ekkor bomlanak fel a premodern, differenciálatlan, testületi-politikai jogokon és kötelezettségeken alapuló önszabályozó közösségek. A 19. század második felének magyarországi zsidóságánál így egyszerre jelentek meg a judaizmusnak a rendi hagyományokhoz kapcsolódó rítusai és a modern nemzeti szimbolikus politika érvelési módjai.
Glässer Norbert (Óbecse, 1979), az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék egyetemi adjunktusa. Néprajzkutató, egyetemi tanulmányait és vallási néprajzi specializációját a Szegedi Tudományegyetemen végezte. Doktori fokozatot 2012-ben szerzett az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolájában, habilitációs vizsgát ugyanitt 2018-ban tett. Érdeklődési területe a magyar orthodox zsidóság, izraelita szimbolikus politika és modernitás lokális megnyilvánulásai formái.

Identitás és Kultúra Kutatócsoport rendes (SZTE/BTK EFOP-3.6.2-16-2017-00007), az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (03 217) külső munkatársa.

Könyvei: Kalászfejek zsolozsmája: Aratás és cséplés Óbecsén a XX. században (Novi Sad: JMMT, 1999.); Találkozás a Szent Igazzal: A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944 (Szeged: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2014.); Mózes kőtáblái a hármashalmon: Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán (Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2015.)

Kitüntetések: Bálint Sándor érem, Pro Scientia Aranyérem, Scheiber Sándor-díj.