Negatív emotív elemek vizsgálata számítógépes nyelvészeti módszerekkel

Szabó Martina KatalinSzabó Martina Katalin


Doktori értekezésemben a számítógépes értékeléselemzés, másképpen szentimentelemzés egy kardinálisnak tekinthető problémáját, a szentimentérték módosulásának a jelenségét tárgyaltom részletesen. A szentimentelemzés a számítógépes nyelvészet, azon belül a tartalomelemzés egy részterülete. Arra irányul, hogy a digitalizált szövegek tartalmából kivonatolja és feldolgozza azokat az információkat, amelyek (pozitív vagy negatív) értékelést fejeznek ki valamely célpont (angolul: target) viszonylatában.

A feladat számos komoly elméleti és alkalmazott nyelvészeti kihívást rejt magában, amelyeket azonban csupán csekély számú dolgozat igyekszik behatóbban, elméleti megfontolások mellett tárgyalni. Az egyik fontos alkalmazásszintű probléma a szentimentérték módosulása, amely különösen a szótáralapú szentimentelemzés szempontjából bír kimagasló jelentőséggel. Értékmódosulás esetén ugyanis egy adott elemnek a szótárban rögzíthető értéke eltér attól az értéktől, amelyet az adott elemet magában foglaló teljes megnyilatkozás hordoz.

A disszertációban az értékmódosulás problémakörén belül két különösen figyelemre méltó, mégis ritkán tárgyalt sajátsággal, az általam értékvesztésnek és értékváltásnak nevezett módosulási típusokkal foglalkozom a legbehatóbban. Értékvesztőként utalok azokra az elemekre, amelyek negatív szemantikai tartalommal rendelkeznek ugyan, azonban fokozó funkcióban képesek azt részben vagy egészben elveszíteni (pl. rohadt jó), értékváltóként pedig azokra, amelyek negatív tartalmuk ellenére bizonyos esetekben, szentimentkifejezés funkciójában pozitív értékelést vagy meglepődést is kifejezhetnek (pl. durva buli). A két jelenség mind elméleti, mind alkalmazott nyelvészeti, különösen nyelvtechnológiai szempontból figyelemre méltó. Az értékváltás és értékvesztés jelenségeinek kimerítő elméleti nyelvészeti leírása még nem történt meg, hatékony nyelvtechnológiai kezelésük pedig nem megoldott. Ezekre az elemekre ugyanis a szótáralapú automatikus értékeléselemzés – a lexikai szintű szentimentértékük miatt – téves elemzési eredményt ad.

Az előadásban bemutatom mindazokat az elemzési módszereket és eszközöket, amelyeket a doktori kutatómunka során alkalmaztam, valamint kitérek arra is, hogy a védés óta milyen újabb vizsgálatokat kezdtem meg a témában.
Hazai tanulmányok:

 • 2018. november 22. Sikeres PhD-védés, eredmény: Summa cum laude.
 • 2016. december 02. PhD-szigorlat. Tantárgy: számítógépes nyelvészet. Eredmény: 100% (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet PhD-Program)
 • 2013. (június) PhD-abszolutórium megszerzése. Az abszolutórium átlaga: 5,00. (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet PhD-Program)
 • 2010− 2013. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet PhD-Program
 • 2008−2012. (január) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia speciális képzés
 • 2003−2010. (június) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
 • 2003−2010. (január) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
 • 1997−2003. Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely
 • 1991−1997. Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola, Hódmezővásárhely

Külföldi ösztöndíj:

2012. november 27. − 2013. szeptember 27. PhD-részképzés. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НГУ-ВШЭ) (National Research University – Higher School of Economics), Moszkva, Oroszországi Föderáció. A részképzés a Magyar Ösztöndíj Bizottság és a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapja segítségével valósult meg.

 

Elismerések, díjak

 • 2016-2017. Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíj. Kategória: bölcsészettudományok, predoktor.
 • 2015. Tavaszi Szél konferencia, Eger, Nyelvtudományi szekció – I. helyezés. Az előadás címe: A polaritásváltás- és változás kezelési lehetőségei a szentimentelemzésben
 • 2014. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány pályázata – Oklevél-díj. A dolgozat címe: Egy magyar nyelvű szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai
 • 2012. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány pályázata − II. helyezés. A dolgozat címe: A bárki és az akárki névmások fordítási kérdéseinek vizsgálata a magyarról oroszra történő fordítás tükrében
 • SZTE TALENT Ösztöndíj. 2012.
 • SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista – bronz fokozatú tagság. Kategória: Doktorandusz-Predoktor. 2011/2012-es tanév.
 • 2011. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány pályázata − II. helyezés. A dolgozat címe: Nyelvünk bár- és akár- elemeinek széleskörű vizsgálata
 • 2009. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia − I. helyezés. A dolgozat címe: Nádas Péter Egy családregény vége című művének orosz nyelvű műfordításáról. Reáliaközpontú fordításelemzés
 • 2006. XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója − I. helyezés. A dolgozat címe: A kontrasztív frazeológiai vizsgálat kérdései a pénzzel, vagyonnal kapcsolatos orosz és magyar frazeologizmusok tükrében
 • A Németh László Gimnázium és Általános Iskola elvégzésekor a gimnázium emlékdíjának II. fokozatában részesült

 

Konferencia-előadások száma: 31

Poszteres bemutatók száma: 11

Publikációk száma magyar, angol és orosz nyelven: 43

 

Egyetemi oktatási és egyéb tudományos tevékenység

 • 2019 január 1-től: Kutató az MTA-SZTE Mesterséged Intelligencia Kutatócsoportjában.
 • 2016. április 1-től: Tudományos segédmunkatárs az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont "Lendület" RECENS Kutatócsoportjában.
 • 2015. szeptember 1-től: Egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Orosz Filológiai Tanszékén.
 • 2014. március 1-től: Szakértő nyelvész a Precognox Informatikai kft.-nél. Feladakör: projektvezetés, valamint a különböző nyelvtechnológiai feladatok nyelvészeti problémáinak feltárása, megoldása. Legfontosabb problémakörök: szentiment- és emócióelemzés, ontológiák, névelem-felismerés, párhuzamos korpuszok
 • 2013–2015. Szemináriumvezető a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Orosz Filológiai Tanszékén. A munkavégzés keretében vezetett nyelvészeti szemináriumok: Компьютерная лингвистика [Számítógépes nyelvészet]; Лингвистика текста и стилистика [Szövegtan és stilisztika]; Направления в языкознании [A nyelvtudomány irányzatai]; Фонетика, орфография, орфоэпия [Fonetika, helyesírás, helyesejtés]
 • 2010−2012. Szemináriumvezető a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának a Magyar Nyelvészeti Tanszékén. A munkavégzés keretében vezetett nyelvészeti szemináriumok: Egyszerű mondatok elemzése; Nyelvművelés – Kommunikáció szóban és írásban I.; Helyesírás
 • 2006−2010. Demonstrátor a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának a Magyar Nyelvészeti Tanszékén. A munkavégzés keretében vezetett nyelvészeti szemináriumok: Egyszerű mondatok elemzése; Nyelvművelés – Kommunikáció szóban és írásban I.; Helyesírás

 

 

Témavezetői tapasztalat

 • Nyíri Zsófi és Lázár Bernadett szakdolgozati és TDK-témavezetője.
 • Rasztik Zita és Danics Szabina felkészítése a III. Találkozások konferenciára témavezetőként, illetve társtémavezetőként. A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. május 8, Szeged. A hallgatók munkáit a konferenciabizottság különdíjjal jutalmazta.

 

Egyéb tudományszervezési és szerkesztési tevékenységek

 • A Szegedi Szláv Nyelvészeti Kör főszervezője