A klitikus névmások pozíciója az ibériai újlatin nyelvekben

Berta TiborBerta Tibor


Az előadás célja a klitikus névmások és a mondatszerkezet közötti kapcsolat bemutatása a három reprezentatív ibériai újlatin nyelv (a spanyol, a katalán és a portugál) mai és középkori változataiban. Különös figyelmet szentelünk a vizsgált hangsúlytalan elemek preverbális és posztverbális pozíciójában mutatkozó váltakozásnak. Előbb a mai ibériai nyelvekben vetjük össze a klitikus névmások szintaktikai viselkedését, majd régi spanyol, portugál és katalán szövegekből származó példaanyag felhasználásával bemutatjuk a középkori helyzetet. A két eltérő korszak szinkrón állapotának összevetése alapján megállapítjuk a vizsgált elemek pozícióját meghatározó szabályok történeti változásait, és levonjuk a mai nyelvállapot kialakulására vonatkozó következtetéseinket.
Berta József Tibor a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Hispanisztika Tanszékének docense, 2008 és 2014 között a tanszék vezetője. 1993-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Spanyol és portugál nyelv és irodalom szakon, ugyanitt doktorált 2002-ben és habilitált 2018-ban. Tudományos munkáiban elsősorban a spanyol nyelv tanításával és az ibériai újlatin nyelvek történeti-összehasonlító morfoszintaxisával foglalkozik ‒különös tekintettel a klitikumok és az összetett igeidők témaköreire‒. Publikációi közül legjelentősebb a Clíticos e infinitvo. Contribución a la historia de la promoción de clíticos en español y portugués című monográfiája (Szeged: Hispánia 2003). 2004 és 2007 között Bolyai János Kutatói ösztöndíjas, 2014 óta a Szegedi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága Modern Filológiai Munkabizottságának elnöke.