Breu història de la llengua catalana


Course information

Title

Breu història de la llengua catalana

Lecturer

Berta József Tibor

Course code

XSE041-00442

Credit

4

Location

Departamento de Estudios Hispánicos

Time

 

Course description

Short description

L’objetctiu del curs és que l’alumnat conegui les etapes més importants de la formació i evolució de la llengua catalana.

Schedule

1. Els origens del català. Els substrats pre-romans

2. La romanització.

3. L’època visigòtica. El superstrat germànic.

4. La dominació àrab. El superstrat àrab.

5. Inicis de la formació del català. Fonètica i morfosintaxi dels primers textos catalans

6. Ramon Llull i la creació del català literari medieval

7. L’expansió medieval del català: el baleàric i el valencià

8. El segle XV, el segle valencià: Ausiàs March i Joanot Martorell

9. La decadència del català

10. La Renaixença

11. La creació de les normes de la llengua catalana. L’activitat de Pompeu Fabra. Qüestions de normativització i normalització de la llengua.

 

Semester

1

Requirements

Requirements to get the grade

Presència i activitat en classe. S’exigeix la presència i una certa activitat en classe. Les absències i la passivitat baixen la nota final.

Examen oral. L’avaluació es realitza en un examen oral, on l’estudiant ha d’exposar un dels temes del temari utilitzant com a base un fragment de text.

Reading list

LECTURA OBLIGATÒRIA

Tavani, Giuseppe: Breu història de la llengua catalana, Edicions 62, Barcelona, 1994.

Suggested reading list

LECTURES RECOMANADES

 

Montserrat i Duarte, Carles–Maria Angels Massip i Bonet: Síntesi d’història de la llengua catalana, Barcelona, Edicions de La Magrana, 1981.