Event Religion - Fesztiválvallás

Heidl Sára Eszter


Munkám az „Event Religion” vagy a „Fesztiválvallás” jelenségével foglalkozik. A kutatás célja a modern vallás és hit alternatív megközelítése. Napjainkban a hagyományos és intézményes vallási formák elhalványulnak, a személyes megközelítést helyezve előtérbe. Ebben a közegben felül kell vizsgálni a hagyományos vallási kérdéseket – amelyek az (Európában főleg keresztény központú) egyházi hovatartozásra, vallási gyakorlatra, istenhitre és vallási önbesorolásra összpontosítanak –, és új tudományos szempontokat keresni az új vallási irányzatok tanulmányozásához.
Ahol az ember-transzcendens viszony az intézményesített vallási keretek között gyengül, az egyének alkalmi, átmeneti eseményeken keresnek és találnak új kapcsolatokat. Egy fesztivál olyan esemény, amely könnyen elérhető, intenzív élményeket ad és segít elszakadni a mindennapoktól.
Az Event Religion négy dimenziója a közösség szférája, a privát élmény, az átmenetiség és a szimbólumok. Ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és egyfajta vallási eseményt hoznak létre. A dimenziók értelmezhetőek a rezonanciaelmélet (Hartmut Rosa) segítségével, amely által megérthetjük a modern én-világ kapcsolatokat, ezáltal a Fesztiválvallást is.
A folyamatban lévő kutatás arra a kérdésre összpontosít, hogy mitől lesz vallásos egy fesztivál vagy más esemény, és milyen szerepet játszik ebben a folyamatban a közösség, a privát élmény, az átmenetiség és a szimbólumok. A kutatás célja olyan kvalitatív kérdések és kvantitatív változók létrehozása, amelyek felhasználhatók az Event Religion vizsgálatára különböző eseményeken.


My work deals with the phenomenon of “Event Religion” or “Festival Religion”. The research aims at an alternative approach to modern religion and belief. Today, traditional and institutional forms of religion are fading, and a personal approach coming to the fore. In this context, traditional religious questions — focusing on (in Europe mainly Christian-centered) church affiliation, religious practice, faith in God, and religious self-classification — need to be reviewed and new scientific perspectives sought to study new religious trends.

Where the human-transcendent relationship weakens within the institutionalized religious settings, individuals seek and find new c
onnections at occasional, temporary events. A festival is an event that is easily accessible, provides intense experiences, and helps you break away from everyday life.
The four dimensions of Event Religion are the community sphere, private experience, temporality and symbols. These are closely linked and create a religious-like event. The dimensions can be interpreted using the Theory of Resonance (Hartmut Rosa), by which we can understand modern self-world relations, and thus Festival religion as well.
The ongoing research focuses on the question of what makes a festival or other event religious, and what role community, private experience, temporality and symbols play in this process. The aim of the research is to create qualitative questions and quantitative variables that can be used to examine Event Religion at different events.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg