Olasztanár MA, szakdolgozat témakörök

Olasztanár MA

Szakdolgozati témakör-javaslatok[1]

Nyelvpedagógia

 

A) Esettanulmányok (leíró, értékelő, felderítő) (Kollár, Madarász)

1) A különböző idegen nyelvi készségek, képességek (nyelvi, kommunikatív, civilizációs-szociális) kialakítása, fejlesztése (írott, szóbeli szövegek értése, alkotása, nyelvtan, szókincs, kiejtés) az olaszórákon.

2) Különböző órákon és/vagy tanárok által használt nyelvpedagógiai, nevelési, kommunikációs, szervezési, oktatástechnológiai eljárások, stratégiák megjelenése az olaszórákon (külön-külön, vagy integráltan), pl.:

a) A különböző nyelvtanítási irányzatok, módszerek elemeinek megjelenése az olaszórákon.

b) A tanár-diák interakció módszerei az olaszórákon.

c) Az osztálymunka-szervezés módszerei az olaszórákon.

d) Az oktatástechnológiai lehetőségek felhasználása az olaszórákon.

e) Visszacsatolási technikák az olaszórákon (hibaelemzés, hibajavítás; a hibák összefüggése az alkalmazott idegennyelv-tanítási/tanulási módszerekkel).

f) Az óravezetés technikái az olaszórákon.

3) Tankönyv- és taneszközhasználat; a kisegítő anyagok használata.

4) Mérési és értékelési módszerek; tesztelés, teszttípusok; hibajavítás.

5) A tantervi idegennyelv-tanítási célkitűzések (NAT) megjelenése, konkretizálása a helyi tantervekben; a munkaközösségi és az egyéni tanmenetekben.

B) Tankönyvelemzések, tananyagértékelés (Kollár, Madarász)

6) Nyelvkönyvek UD-inek összehasonlító vizsgálata, elemzése; ezek tanításbeli konzekvenciái

7) L2 és LS: a nyelvpedagógiai különbségek és ezek tananyagbeli tükröződése

8) Különböző, a nyelvi tankönyvekben tükröződő nyelv(tan)felfogások és ezek nyelvtanításbeli következményei

9) Idegennyelv tanulási motiváció és tanulási/tanulói típusok (alkalmazott pszicholingvisztika)

C) Szinkrón és diakrón tanulmányok a nyelvpedagógia köréből (Doró, Kollár, Madarász)

10) Különböző nyelvvizsgák nyelvtudás-felfogásának összehasonlító elemzése

11) Kisgyermekkori nyelvtanítási gyakorlatok Magyarországon és máshol (pro és kontra)

12) Az idegennyelv-tanítás és idegennyelvi nevelés tanórán kívüli kiegészítő lehetőségei, hatékonysága (tanulmányi kirándulás, cserekapcsolat, színjátszókör idegen nyelven, drámapedagógiai gyakorlatok; nyelvi táborok, nyelvi versenyek, stb.)

 

A szakdolgozatok nyelve: magyar, olasz

Lehetséges konzulensek (SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék): Dr. Kollár Andrea egyetemi docens; Dr. Madarász Klára egyetemi docens

 

Dr. Madarász Klára

egyetemi docens, szakfelelős

 

 [1]a tanári szakdolgozat tanulmány eleméhez; nem címek!