Szakmai beszámoló az NTP-TDK-11-B-0049 kódszámú pályázathozA Nemzeti Tehetség Program keretében a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására meghirdetett NTP-TDK-11-B pályázat


Altajisztika Diákkör
A pályázat kései elbírálása miatt az elnyert pénzt a lebonyolítók csak a dologi kiadásokra tudták elkölteni, amely feladat rendben lezajlott. Az a része a pályázatnak, amelyet sikerült megvalósítani (számítógép és szoftver beszerzése) a jövőben nagyban fogja segíteni a tudományos diákkör munkáját.

Összehasonlító Irodalomtudományi Tudományos Diákkör
200eFt támogatást kaptunk az Összehasonlító Irodalomtudományi Tudományos Diákkör tehetséggondozó honlapjának kidolgozására és megvalósítására.
Célunk a komparatisztikai műhelymunka ösztönzése, a versenyeken való részvétel elősegítése és az értékes dolgozatok elektronikus publikálásának lehetővé tétele. Alapvető szándékunk volt a „Szóköz” névre elkeresztelt weboldalba integrálni a nagy múltú (a 16. kötetnél tartó) „Szövegek között” könyvsorozatot.
A munka két fázisban folyt:
1) Az előzetes kritériumok alapján megtörtént a weboldal részletes specifikációjának kidolgozása. Sor került a funkciók számbavételére, rendszerezésére, valamint a statikus és dinamikus oldalak szerkezeti hierarchiájának kidolgozására.
2) A kidolgozott specifikáció ellenőrzését és finomítását követően megtörtént a weboldal grafikai terveinek (szín és motívumvilágának) kialakítása. Az elfogadott grafikai tervek felhasználásával sor került a programozási munkákra. A programozás eredményét teszteltük, és az elkészült szerkezetbe feltöltöttük egyrészt a statikus tartalmakat, másrészt a posztokat, harmadrészt a „Szövegek között” sorozat legutóbbi kötetének elektronikus formátumú anyagait.
Jelenleg további három (korábbi) kötet teljes anyagának feltöltése van folyamatban. A weboldalnak egyedi egyetemi címet igényeltünk a tanszéki főcím alá rendelve (www.szokoz.complit.u-szeged.hu), ahol immár nyilvánosan is nyomon követhető a tartalmak folyamatos bővülése. A szélesebb körű használhatóság érdekében a weboldalt okostelefonra is optimalizáltuk.

Partiscon Régész Diákkör
A pályázatban 5 egyetemista vett részt, mindannyian MA I. évfolyamos hallgatók.
A pályázat célja a TDK munkájuk támogatása volt:
1., Múzeumi és könyvtári kutatásokkal összefüggő útiköltségek megtérítése.
Az öt hallgató részére fejenként 30 ezer Ft támogatás lett megítélve erre a célra. Ez az összeg bőven elegendő volt, hogy a hallgatók meglátogassák azokat a múzeumokat, ahol a számukra, a munkájukhoz szükséges leletek találhatóak. A már elemzett tárgyak mellé több esetben analógiákat is gyűjtöttek. A múzeumi kutatások a régészeti raktárakban végzett magas szintű muzeológiai kutatásból álltak: leletek tanulmányozása, fotók készítése, skiccek készítése, mérések, leírások készítése, ásatási naplók és egyéb dokumentumok tanulmányozása. Ezen kívül lehetőségük nyílt olyan szakirodalmak összegyűjtésére, melyek Szegeden nem hozzáférhetőek (pl. egyes regionális vagy kis példányszámú folyóiratok, kiadványok, határon túli kiadványok, stb.). A legfrissebb, nyugat-európai szakirodalomhoz fért hozzá az a két hallgató, aki Bécsbe a Hauptbibliothek-be 1 napos látogatást tett.
2., A tehetséges TDK-t író hallgatók támogatásának másik aspektusa a régészeti leletek vizsgálata volt. A megnyert pályázatban anyagvizsgálat, készítéstechnika és származási hely rekonstrukciója szerepelt, de ezzel kapcsolatban nehézségeink támadtak. A régészeti leletek – kőeszközök, cserépedény-maradványok és fém- (bronz-, vas-) tárgyak természettudományos, műszeres elemzését két műhely végzi alapvetően hazánkban. Egyikük a Szegedi Tudományegyetemen található, melyet a pályázat kiírója a feltételrendszer megadásával kizárt a szerződtethető cégek közül. A másik műhely Budapesten található, de az idő rövidsége (1 hónap) miatt nem volt idő a pályázat kiírására és a mérések elvégzésére. Ráadásul ezzel a céggel a korábbi tapasztalataink nem voltak a legjobbak. Így úgy döntöttünk, hogy helyesen járunk el, ha az összeget az anyagvizsgálattal végső soron rokon, alapvető régészeti feldolgozásra, a tárgyak vizuális megörökítésére költjük. A rajzoltatás és fotótábla-szerkesztés minden régészeti publikáció, így a TDK munkák legdrágább, legidőigényesebb része. Ugyanakkor a régészet vizuális tudomány, leleteken, tárgyakon alapul, így azok bemutatása nem megkerülhető. A régészeti tárgy vizuális bemutatása értelmezi a tárgyat, hiszen rajzban rekonstruálni lehet olyan jellegzetességeket (pl. ki lehet egészíteni az edényt), ami a fotón nem látszik. A rajzolás és fotótábla-szerkesztés megoldható volt szegedi, nem egyetemi alkalmazásban álló rajzolóval, a munka elvégzésére pályázatot írt ki az egyetem, melyre végül 1 érvényes, kedvező árakkal kalkuláló ajánlat érkezett be. A rajzok és fotótáblák a kért időre elkészültek.
3., A hallgatók június végén – a projektzárás előtti napokban – a több hónapos áldozatos munkájukat és anyaggyűjtésük eredményeit, valamint a továbblépés útjait, lehetőségeit mutatták be egy kis házi konferencia keretében ppt előadásokon. Természetesen ezek a munkák még nem kész TDK dolgozatok, hiszen maga az OTDK 2013 tavaszán esedékes, addig még számos pontos finomítani fognak a témájukon. Ugyanakkor a cikkek vázlata, a végkövetkeztetések számos fontos eleme már most is megtalálható a munkájukban. A hallgatók ezt a munkát tutoraikkal egyeztetve végezték, 4x45 perc időtartamban fejenként. Az egyeztetések nyomán a munkához rengeteg segítséget kaptak, ami a munka színvonalát nagyban emelte és meggyorsította annak befejezését.
Anyagköltségek
A pályázathoz kapcsolódóan anyagköltségként 10.000 Ft volt a meghívók, értesítők, oklevelek elkészítésére. Ebből az oklevelekre 1200 Ft-ot költöttünk el, meghívókra az elektronikus kommunikáció miatt nem volt szükség. Az oktatónap és verseny 140.000 Ft-os keretét hideg élelmiszer vásárlására költöttük. A könyvjutalmakat 100.000 Ft értékben vásároltuk meg.
A hallgatói pályázatban szereplő 12.000 Ft adminisztratív költséget irodaszerek, fogyóeszközök beszerzésére fordítottuk (papír, tollak, stb.). A hallgatók az utazási keretüket majdnem teljes egészében felhasználták. A rajzolás és táblaszerkesztésre előirányzott 150.000 Ft-ot is sikerült teljesen elkölteni, ez pontosan lehetővé tette a hallgatók TDK munkáihoz szükséges megfelelő mennyiségű vizuális melléklet elkészítését.

Régi Magyar Irodalom Diákkör
Kiss Veronika: Hallei -Erasmus ösztöndíjas- tartózkodásom alatt lehetőségem nyílt „A középkor német irodalma” modulon belül elmélyíteni szakmai ismereteimet. Az későközépkori német irodalomban tanulmányoztam az ördög szerepkörét és a különböző ördögtípusok továbbhagyományozódását a német népköltészetben. Az ördög imaginációból való fokozatos konkréttá válását követtem figyelemmel, ezzel összefüggésben az ördögi szerepek fejlődését, keveredését, öndefinícióját, egymásba hajlását tanulmányoztam. Továbbá az ezzel kapcsolatosan felbukkanó szubjektum-objektum viszonyokat, a különféle műfajokban (pl.: húsvéti misztériumjáték, legenda, história) megjelenő bonyolult motívumrendszert vallási- elsősorban protestáns- és képzőművészeti szemszögből is vizsgáltam. Ehhez kötődően foglalkoztam a következő szövegek elemzésével: „Das Redentiner Osterspiel”, „Theophilus Legende”, „Historia von Doktor Faustus”. Tanulmányaim egyik fő irányvonalát képezte az ördöggel kötött szerződések tradíciójának alapos elemzése, a későközépkor nyomokban tetten érhető individuum fogalmának vizsgálata a fent említett szövegekben, valamint Joahann Wolfgang Goethe: Faust című műve gyökereinek kutatása. A „Faustfigura” középkori, reneszánsz és újkori emberként egyaránt lehetséges interpretációja, valamint a „fausti embertípus” modern és posztmodern szemszögből való értékelése is hozzátartozott a vizsgálódásaimhoz. A másik fő irányvonalat az „Gonosz” teológiai és filozófiai irányból való megközelítése jelentette, végül kiegészítésként az ördögnők szerepe a Niebelung énekben. E témakörben készített referátumom képezi az alapját házidolgozatomnak.
Az „Irodalomelmélet” modulon belül is megvalósult a széleskörű anyaggyűjtés: lehetőségem nyílt a „Biedermeier” és „Vormärz” korszakok részletes elemzésére, különösen Eduard Mörike, Anette Droste-Hülshoff, August von Platen, Georg Herwegh, Christian Dietrich Grabbe, Georg Büchner, Ludwig Pfau műveit tanulmányoztam. A korszakhoz kötődő „bölcsődalokkal (Wiegenlied), bosszúdalokkal (Rachegesang), haláldalokkal (Totengesang)” kapcsolatos műfaji és stilisztikai sajátosságok kimutatása, hagyományának és továbbélésének elemzése lehetőséget nyújt, hogy a magyar nyelvű hasonló műfaji jegyeikkel rendelkező dalokat összehasonlítva egyezéseket és különbségeket, tendenciaszerű változásokat vázolhassak fel. E témakörben szintén készítettem referátumot, amelynek bővített változatát már elkészítettem.
Az „Alkalmazott irodalomtudomány” modulon belül a „Was leistet Literatur” előadás keretei között színház- és művészetelméleti kérdésekkel (pl.: az együttérzés esztétikája) foglalkoztam. Johann Christoph Gottsched, Friedrich Gottlieb Klopstock, Gotthold Ephraim Lessing és Friedrich Schiller szövegeinek tanulmányozása során a különféle írói szerepek és az önreferencialitás vizsgálata került középpontba. Valamint az irodalomnak mint a társdalom egy kitüntetett intézményrendszerének a teljesítménye, fokozatos függetlenedése, világreprezentációs funkciója és az egyes szerzők hitvallása is elemzés tárgyát képezte.
Művészetelméleti problémakörhöz kapcsolódóan Martin Heidegger: A műalkotás eredete (Der Ursprung des Kunstwerks) című művének vizsgálata rávilágított a szépirodalmi és kritikai szövegek filozófia szempontú megközelítésének lehetőségeire is. A korábban megkezdett kutatásokat folytatva Walter Benjamin „Aura” fogalmát is szeretném tovább elemezni. Hipotézisem, hogy a benjamini kategória több ponton kapcsolódik a heideggeri művészetfelfogáshoz.
Hallei tanulmányutam segített a látóköröm szélesítésében és szakmai ismereteim gazdagításában, új irányvonalak felfedezésében. Eddigi tanulmányaimmal és érdeklődési területeimmel összhangban sikerült a műfaji, művészetelméleti és irodalomtudományi vizsgálódásokat németnyelvű kontextusban és különféle korszakokban (Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland) tovább mélyíteni, a legfrissebb német szakirodalmakat beszerezni. Külföldi egyetemi képzésben való részvételem hasznos volt pedagógiai szempontból is, leendő tanárként igen sok fontos tapasztalatot gyűjtöttem a tanári szerepekről is.
Az ösztöndíj megkezdése előtt a Pécsi Tudományegyetem régi magyar irodalmi kutatócsoportjában tartott közös kurzusok elősegítették a pályázati témában való elmélyülést. Az ösztöndíjra való felkészülésemet Ötvös Péter tanár úr mentorálta. A kiutazás megkezdése előtt, majd kétszeri hazautazásom során a régi német irodalom tárgykörében foglalkozott velem; külön figyelemmel a korszak irodalmának műfaji rendszerére, az összehasonlító szempontokra. A pályázat dologi keretei lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szükséges gazdag szakirodalmat fénymásolással, fotózással beszerezhessem.

Történész Diákkör
A Történész Diákkör keretein belül működő Tehetségek Alapfokú Hallgatói Orientációja a 2011/2012. tanév tavaszi félévében heti rendszerességgel nyújtott hasznos ismereteket az egyetem BA történelem szakos hallgatói számára. A foglalkozásokra, amelyen heti rendszerességgel 17-20 fő vett részt, keddenként 19:00 órától került sor a Történeti Intézet Történeti szemináriumában, a kar épületében. A foglalkozások során a hallgatók elméleti és gyakorlati plusz ismereteket szereztek. Megismerkedhettek az egyes történelmi korszakok kurrens hazai és nemzetközi kutatási irányaival, szegedi lehetőségeivel és a legfrissebb módszertani irányokkal. Emellett gyakorlati ismereteket is szereztek: szóbeli előadás, szövegkezelés, előadás-prezentáció és a levéltári kutatás módszertana. A tematika részletes bontását a beszámolóhoz mellékeljük. A hallgatókkal való foglalkozás a következő, 2012/2013. tanév őszi félévében műhelyszemináriumi keretben, az egyes korszakokra lebontva folytatódik és terveink szerint egy decemberi konferencia megrendezésével fog zárulni. A hallgatók felkészülését, a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalom megismerését pedig a Program keretében, 90 ezer forint értékben vásárolt szakkönyvek teszik lehetővé.
A Történész Diákkör keretei között hagyományosan, minden félévben sor kerül a Tudományos Diákköri Konferenciára. A félévben erre 2012. május 4-én került sor. A félév során a beérkezett öt pályaműből a zsűri hármat jutalmazott a Nemzeti Tehetség Program keretében, összesen 50 ezer forint értékben. A díjazottak névsorát szintén mellékeljük a beszámolóhoz.
A Történész Diákkör szintén hagyományos feladatai közé tartozik, hogy a tehetséges történelem szakos hallgatók számára publikációs lehetőséget biztosítson, ezáltal segítve szakmai beágyazottságukat és felkészülésüket a doktori képzésre. A beérkezett tanulmányok e félévi megjelentetése szintén a program finanszírozásában valósult meg Tehetségek a Tudomány Szolgálatában címmel.
A Történész Diákkör és a Tehetségek Alapfokú Hallgatói Orientációja a félév végén, június 21-én félévzáró fogadással zárult, ahol a vizsgaidőszak ellenére szép számmal képviseltették magukat a szak hallgatói.

Vallástudományi Diákkör
Egyik lényeges célunk a megvalósíás során az volt, hogy az Országos Tudományos Diákköri részvételt támogassuk hallgatóink körében, ennek megfelelően korábbi OTDK-n induló hallgatóinkat kértük fel, hogy egy hallgatói fórum keretében beszámolót tartsanak tapasztalataikról, illetve előadják korábbi pályamunkáikat. A fórum létrehozásához szintén tanszéki szórólapokat és plakátokat készítettünk. Az eseményen mind BA-s, mind MA-s hallgatóink részt vettek.
Eredeti terveinkben ugyan nem szerepelt, azonban lehetőség nyílt a Bécsi Egyetem vallástudományi doktori iskolájának látogatására. Ez a tehetséggondozásban azért kiemelten fontos, mert jelenleg a hazai kínálatban magyar nyelvű doktori program vallástudományi területen nincs. Tanszéki kapcsolataink lehetővé tették, hogy két, - a PhD-felvételiben érdekelt - végzős hallgatónkat kiküldjük a bécsi program vezetőjéhez, illetve oktatóihoz, így betekintést nyerhettek a felvételi módjába, illetve a doktori iskola működésébe.
A pályázatban eredetileg konferencialátogatást célzó utazási összeget végül erre a programra használtuk fel.
A tárgyi eszközöket illetően megvalósítottuk egy notebook beszerzését, amelyet szemináriumi termünkben, meghatározott időintervallumokban azok a hallgatóink használhatnak, akiknek nincsen számítástechnikai eszközük vagy széles sávú internet-előfizetésük.
A megpályázott, rendezvényszervezésre igényelt költségeket végül nem használtuk föl. A felhasznált összeg az alábbi eredményekkel zárult: megvalósítottuk az ismeretterjesztést, az OTDK-n való részvétel hallgatói motiválását, illetve a bécsi doktori program megismertetését. Megvalósítottuk a hallgatóknak elhelyezett tanszéki notebook használati lehetőségét, valamint a hozzáférést a világhálóhoz.