MA olasztanár- tudnivalók a tanári szakdolgozat tanulmány/segédletelemének elkészítéséhez

Tudnivalók a tanári szakdolgozat

tanulmány/segédlet elemének elkészítéséhez

Olasztanár MA szakos hallgatóknak

 

A tanulmány/segédlet tartalmával kapcsolatos tudnivalók

 

A tanári szakdolgozat tanulmány/segédlet eleme a tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei értelmében (8.5.) csakis a tanítás-tanulás valamely problémájának feldolgozása lehet. Szakterületi diszciplináris munka nem nyújtható be tanári szakdolgozatként.

A tanári szakdolgozatban bemutatandó tudás a KKK 8.5. szerint: A hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos, szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.

 

A tanári szakdolgozat két összetevője: 1) portfólió 2) tanulmány vagy oktatási segédlet

1. A portfólió: a pedagóguspálya megismerésére irányuló, és a vezetőtanár irányításával végzett gyakorlat tapasztalatainak, valamint az összefüggő, szakképzettségenkénti egyéni gyakorlatok során gyűjtött, illetve a tanítást, gyakorlatot kísérő szeminárium tapasztalatainak a rendszeres összegzése. [1]

2. A tanulmány vagy oktatási segédlet: a (portfólióban /is/ rendszerezett) gyakorlati tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése; illetve a tanításhoz szükséges segédlet készítése (minimálisan 5 kredit értékben).

A tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni.

Tanulmány: 15-25 oldal között, 5 kredit, 150 munkaóra

 

A tanulmányban bemutatandó tudás a MAB állásfoglalása szerint: „A tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjein, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni.”

A feladat: a KKK 8.5. szerint: A gyakorlatokon szerzett és a portfólióban bemutatott tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése […]. Felépítése a szakirodalmi tanulmány műfajának megfelelő, terjedelme 27000-45000 leütés (kb. 15-25 oldal között).

A tanulmány értékelésének szempontjai (holisztikus ítélet):

 • A vizsgált kérdés relevanciája
 • A szakirodalmi feltárás mélysége és alapossága
 • Az elemzés következtetéseinek érvényessége a vizsgált források alapján
 • A szöveg felépítése
 • A szöveg nyelvi megformáltsága
 • A szöveg formai megfelelése, a hivatkozások pontossága

 

Segédlet: 5 + X + min.5 oldal, 5 kredit, 150 munkaóra

 

A segédletben bemutatandó tudás: a MAB állásfoglalása szerint: „A segédletnek tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjein, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni.”

A feladat a KKK 8.5. szerint: „[Egy] szaktárgy egy részterülete […] tanításához szükséges segédlet készítése.” Részei:

 • pszichológiai, pedagógiai, szakmódszertani háttér, kb. 9000 leütés (kb. 5 oldal)
 • egy témakör feldolgozásához kapcsolódó taneszközként alkalmazható, önálló fejlesztésű anyag
 • empirikus vizsgálat a segédanyag beválásának értékelésére.

 

 

Az empirikus vizsgálat dokumentumai:

 • megfelelő pedagógiai értékelési mérőeszközbattéria
 • az adatok feldolgozásának,
 • az eredményeknek és
 • ezek interpretációjának bemutatása (min. 9000 leütés, min. 5 oldal)

A segédlet értékelésének szempontjai (holisztikus ítélet):

 • A feldolgozott tananyagrész diszciplináris szempontjából való alapos ismeretének tükröződése a saját fejlesztésű segédletben
 • A feldolgozott tananyagrész a tanulók tanulási folyamatai és nehézségei szempontjából való alapos ismeretének tükröződése a segédletben és az elméleti háttere bemutatásában
 • A beválásvizsgálat módszerei
 • A beválásvizsgálat eredményei és következtetései

 

A TZV szakdolgozat tanulmány/segédlet elemével kapcsolatos hivatalos tudnivalók

 

1. Mindenki, aki első tanári képesítés megszerzéséért dolgozik, elkészíti a szakdolgozat tanulmány/segédlet részét. (Vagy egy tanulmányt, vagy egy segédletet.)

Tehát azok, akik korábban nem rendelkeztek tanári végzettséggel vagy korábban pedagógusi végzettséget (óvodapedagógus, tanító) szereztek, írnak tanulmányt/segédletet.

Akik már rendelkeznek korábbi tanári végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett nem bolognai tanári diploma, bolognai tanári mesterszak), azok nem írnak tanulmányt/segédletet.

2. Aki ír tanulmányt/segédletet, az egyetlen dolgozatot készít, akár egy, akár két szakon szerez képesítést éppen.

3. A tanári szakdolgozat tanulmány/segédlet eleme a tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei értelmében (8.5.) csakis a tanítás-tanulás valamely problémájának feldolgozása lehet. Szakterületi diszciplináris munka nem nyújtható be tanári szakdolgozatként.

 

 

 

 

 • A TKSZ által jóváhagyott szakdolgozati témalistát a NI nyilvánosságra hozza a tanárképzés hivatalos egyetemi webhelyén. A témák elrendezése a listában a témahirdető egységek szerint történik, az egyes témákhoz a témavezető és a megadott lehetséges nyelv is hozzárendelt. A hirdetés/frissítés a témaválasztási határidő előtt egy hónappal megtörténik.
 • A szakdolgozati témák meghirdetése/frissítése a kurzushirdetési időszakhoz kapcsolódik.[2]
 • A tanárjelölt bejelentkezik a kiválasztott témára és témavezetőhöz. A jelentkezés akkor válik hivatalossá, ha és amikor a témavezető elfogadja azt. Az eddigi papír-alapú gyakorlat az, hogy a szakdolgozati nyomtatványt a diák a beleegyezését megadó témavezetővel és az adott oktatási egység vezetőjével aláíratja és a TO-n leadja.
 • A témaválasztásnak legkésőbb az utolsó előtti (4.) félév végén meg kell történnie.
 • A tanulmányt/segédletet egységes egyetemi határidőig kell leadni 3 nyomtatott példányban, minden év ápr. 30. és nov. 30. a határidő.
 • A tanulmányt/segédletet a témavezető egységéhez kell leadni.
 • A témaválasztással a témát gondozó egységet is megválasztotta a tanárjelölt; ez az egység fogja a szakdolgozat tanulmány/segédlet részének opponensét kijelölni. Az opponenseket ugyanabból a körből választhatja az egység, mint a témavezetőt, egy megszorítással:
 • ha a tanárjelölt segédletet készített, annak bírálója csak olyan szakember lehet (pl. pedagógiai szakértő, taneszközfejlesztő), aki képes a beválásvizsgálat megítélésére is.
 • A bírálat nyelve magyar.
 • A tanulmány/segédlet bírálata a jelölt első (egyetlen) tanári mesterszakját gondozó egységhez kerül, majd onnan a TZV után a vizsga egyéb dokumentumaival kerül a tanárjelölt anya-karának TOjához. (A tanulmány/segédlet archiválását a jelölt első (egyetlen) tanári mesterszakját gondozó egység végzi a VI.6. szerint.)

 

 

 

 

 

A TZV szakdolgozatvédés eleme

 

1. Az egységes tanári záróvizsgán a szakdolgozat bemutatásának és védésének nyelve magyar.

2. A bírálatokat a védés időpontja előtt egy héttel kapja meg a tanárjelölt, hogy fel tudjon készülni a védésre. A bíráló a bírálatban feltehet kérdéseket, amelyekre a védés során válaszolnia kell a tanárjelöltnek.

3. A tanárjelölt bemutatja szakdolgozatát (tanulmányát/segédletét, illetve portfólióját) és válaszol a bírálatokban megfogalmazott észrevételekre, illetve kérdésekre.

4. A TZV bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel, amelyekre a tanárjelöltnek válaszolnia kell.

A TZV összesített érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlő súllyal):

1) a tanári szakdolgozat érdemjegye (értékeli a témavezető és az opponens); ez az összes bírálat értékleteinek átlaga (3 érdemjegy átlaga); vagyis 1) a tanulmány/segédlet témavezetője értéklete, 2) a tanulmány/segédlet opponense értéklete és 3) a portfólió bírálójának értéklete. Ha a szakdolgozat valamelyik jegye elégtelen, az összesített részjegy elégtelen és nem kerül sor a tanári záróvizsgára.

2) a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (értékeli a TZV Bizottság),

3) a szóbeli vizsga, vagyis a TZV során elhangzott szóbeli felelet (értékeli a TZV Bizottság), vagyis a tételes számonkérés jegye

4) a gyakorló iskolában végzett (csoportos) tanítási gyakorlat érdemjegye (értékeli a gyakorló iskola szakvezetı tanára),

5) az ötödik félévi összefüggő közoktatási gyakorlat érdemjegye (értékelik a bázisiskola mentortanára, a módszertan és a pedagógikum oktatói).

Ha az öt érdemjegy közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen.

A megismételt TZV során csak az elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.[1] A portfólióra vonatkozóan részletesebben ld:: Tudnivalók a portfólió elkészítéséhez

[2] A szakdolgozati témajavaslatok listáját ld. a Nyelvpedagógiai szakdolgozati témajavaslatok olasztanár MA szakos hallgatóknak c. dokumentumban