Pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Pedagógiai értékelési és kutatótanári szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus a pedagógiai értékelés és kutatótanári feladatok terén

A képzés tartalma

A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. A magyarországi tanárképzés jelenlegi rendszere lehetővé teszi a kutatás-alapú tanárképzést, azonban az ehhez szükséges kutatói szemléletmód fejlesztésének jelentős tartalékai vannak a pályán lévő gyakorló tanárok körében. A kutatás-alapú tanártovábbképzés keretében a pedagógusok felkészülhetnek arra, hogy a tantárgyi keretektől függetlenül ők maguk képesek legyenek pedagógiai tárgyú empirikus kutatási eredményeket közvetlenül olvasni, osztálytermi és iskolai szintű kutatásokat, méréseket, készség- és képességfejlesztő kísérleteket megtervezni és kivitelezni; tapasztalataikról, kapott eredményeikről kollégáiknak, vagy a neveléstudományi kutatóknak beszámolni. A tanárképzési modellek változásai olyan továbbképzési szak indítását indokolják, amelyben a kvantitatív pedagógiai értékeléssel kapcsolatos, tantárgyi struktúrán átívelő mérésmetodikai ismeretek, képességek és kompetenciák fejlesztése (pl. kutatásmódszertan, statisztikai elemzési eljárások, pedagógiai kíséreltek tervezése) mellett a technológiaalapú oktatási eszközök, platformok kevésbé szakspecifikus alkalmazási lehetőségei, valamint a különböző országos, regionális, helyi mérések intézményi szintű eredményeinek értelmezésére történő felkészítés kap prioritást. E célok megvalósításához hatékony eszközt nyújthat a 120 kredites képzés. A képzés kéthetente pénteken és szombaton van. A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

4 félév

150 000 Ft/félév

indul: 12-25 fővel

kéthetente, Szegeden

A részvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Jelentkezési határidő

2021. június 15.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon; a jelentkezés díja 3000 Ft., befizetni a felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken kell.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz

A képzés kezdete

2021. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Virág Petra oktatásszervező, , Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

tel/fax: (62) 544-356

viragpetra@edu.u-szeged.hu

További információ

http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.