Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet

a tanszék neve

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

szabad bölcsészet – filmelmélet és filmtörténet specializáció

filmelmélet és filmtörténet minor

magyar alapszak − irodalomtudomány specializáció

osztatlan média-, mozgókép- és kommunikációtanár

filmtudomány mesterszak

magyar nyelv és irodalom mesterszak – irodalomtudomány szakirány

vizuális kultúra és irodalomelmélet doktori alprogram

tanszékvezető

Füzi Izabella egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Hódosy Annamária adjunktus

Milián-Bogyai Réka Orsolya adjunktus

Odorics Ferenc egyetemi tanár

Sághy Miklós egyetemi docens

Tóth Zoltán János adjunktus

Török Ervin adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

544387

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Apertúra Filmelméleti Műhely

Szegedi Irodalomelméleti Műhely

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544387

a tanszék története

2010-ben alakult tanszékünk fő jellemvonása a tudományköziség. Az interdiszciplinaritás jegyében két, rendszerint külön tartott kutatási és oktatási területet kapcsol össze: a film és általában a vizuális jelenségek vizsgálatát, valamint az irodalom és általában a nyelvi jelenségek vizsgálatát. Az elődtanszékek (különösen az 1992-ben megalapított Irodalomelmélet Tanszéki Csoport) hagyományaira építünk, de a tanszék oktatóinak érdeklődési területe és szakmai kompetenciája az elmúlt években jelentősen kibővült. Kutatásaink, publikációink, az általunk gondozott publikációs felületek és oktatási programok magukba foglalják az elméleti-kritikai irányzatok mellett a vizualitás, a filmtudomány és a kultúratudomány multimediális és multikulturális megközelítési módjait is. Kurzusaink egyaránt foglalkoznak a populáris kultúra jelenségeivel és a művészfilmmel, a feminista elméletekkel és a képantropológiával, a filmkritika-írás gyakorlati megközelítéseivel, retorikai, esztétikai ismeretekkel és olyan új jelenségekkel, mint a digitális esztétika, a testelméletek vagy a múzeumpolitika. Országos jelentőségű és nemzetközi konferenciákat szervezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az országban működő szakmai műhelyekkel. Oktatóink szerkesztik az ország egyik meghatározó filmtudományos folyóiratát, az Apertúrát. A folyóirat köré kutatócsoport szerveződött, az Apertúra Filmelméleti Műhely, melynek foglalkozásai hallgatóink felé is nyitottak.

a tanszék saját weboldala

www.vizkult.hu


vizkult logo