lelek_navigator


impulzus_2018_november


lelektan

Tanárképzés

A tanári mesterszakra való belépés előfeltétele a 10 kreditnyi pedagógiai – psziochológiai előkészítő modul (BA/ Bsc) elvégzése.

A nevelés-oktatás alapismeretei

A nevelés-oktatás tudományos alapjai 3-6 4 2 k 2 ea Nevelés-tudományi Intézet
A gyermek fejlődése és megismerése 3-6 4 2 k 2 ea Pszichológiai Intézet
Tanári munka, tanári készségek


4


A tanári munka pszichológiai alapkérdései 3-6 5 2 k 2 ea Pszichológiai Intézet
Hatékony tanári kommunikáció 3-6 5 2 gyj 2 gy Pszichológiai Intézet

 

Tantárgy neve: A tanítás-tanulás fejlődéslélektani alapjai

(A nevelés-oktatás pszichológiai alapjai c. tantárgy tárgyeleme)

A tantárgyért felelős szervezeti egység: SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Kód: Kreditszám: 2 Kontaktóraszám: 2
Előfeltételek: A kurzus jellege:Előadás,Szeminárium,Gyakorlat Az értékelés formája: Kollokvium, Gyakorlati jegy
Tantárgy leírása: A személyiség fejlődésével, az értelmi és érzel­mi fejlődéssel kapcsolatos elméletek és kutatási eredmények. A gyermekre és nevelésére, okta­tására vonatkozó tudományosan megalapozott ismeretek. A pszichés fejlődés életkori és egyé­ni sajátosságai. A tanulás idegtudományi alap­jai. Az érzelmek szerepe a nevelés-oktatás gya­korlatában. Az érzelmi intelligencia alkotó té­nyezői és szerepe.
Kötelező olvasmányok: Pszichológia pedagógusoknak. Szerk: N.Kollár K., Szabó É. Osiris Bp. 2004. Fejlődéslélektan .Cole, M., Cole, S.R., (Szerk.: Csibra G.) Osiris Bp. 1998. Csépe V.: A kognitív fejlődés neuropszichológiája. Gondolat Bp. 2005. Goleman, D.: Érzelmi intelligencia. Háttér Bp. 1999. Vajda Zs., Kósa É.: Nevekléslélektan. Osiris Bp. 2005.
Tantárgyfelelős: Dr. Kőrössy Judit Oktatók: Dr. Kőrössy Judit

 

Tantárgy neve: A szocializáció, a társas környezet pszicholó­giája (A tanítás-tanulás fejlődéslélektani alapjai c. tantárgy tárgyeleme)

A tantárgyért felelős szervezeti egység: SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Kód:  Kreditszám:2 Kontaktóraszám:2
Előfeltételek: A kurzus jellege: Előadás,Szeminárium, Gyakorlat Az értékelés formája: Kollokvium, Gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:A tanulói csoportok és a nevelőtestületek életé­nek általános szociálpszichológiai és iskolai funkciójukból következő speciális jellemzői. A tanulók és a tanárok testi-lelki-szellemi egész­ségét veszélyeztető tényezők; mentálhigiéné és megküzdési stratégiák.
Kötelező olvasmányok: Pszichológia pedagógusoknak. Szerk: N. Kollár K., Szabó É.. Osiris Bp. 2004 Vajda Zs., Kósa É.: Nevekléslélektan. Osiris Bp. 2005. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk: Mészáros A. ELTE Eötvös Kiadó Bp. 1997. Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Szerk: Szekszárdi J. OKI kiadó Dinasztia tankönyvkiadó 2001.
Tantárgyfelelős: Dr. Szabó Éva Oktatók: Dr. Szabó Éva

 

Tantárgy neve: A tanulók és tanulócsoportok megismerése
(A tanítás-tanulás fejlődéslélektani alapjai c. tantárgy tárgyeleme)

A tantárgyért felelős szervezeti egység: SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Kód: Kreditszám: 2 Kontaktóraszám: heti 1 v. 2 óra
Előfeltételek: A kurzus jellege: Előadás Szeminárium  Gyakorlat Az értékelés formája: Kollokvium, Gyakorlati jegy
Tantárgy leírása: A tanulók megismerésének módszerei és esz­közei. A megfigyelés eszközei, kérdőívek, tesz­tek használata. Az iskolai életben részt vevő személyek és csoportok (tanulók, tanulócsopor­tok, tanárok, nevelőtestület) kapcsolatrendsze­rének ismerete.
Kötelező olvasmányok: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. Szöveggyűjtemény. Pedellus Debrecen, 2004. Fejlődéslélektani vizsgálatok: társas kapcsolat és személyiség. Szerk: Kósáné Ormai V., Járó K., Kalmár M.. Tankönyvkiadó, 1985. Neveléslelektani vizsgálatok. Szerk: Kósáné Ormai V., Porkolábné Balogh K., Ritoók Pálné. Tankönyvkiadó, Bp. 1987.
Tantárgyfelelős:Dr. Jámbori Szilvia Oktatók: Dr.Jámbori Szilvia

 


Tantárgy neve: Kommunikáció és konfliktuskezelés az iskolában (A tanári szerep, a tanári munka és fejlesztése tárgy gyakorlati tárgyeleme)

A tantárgyért felelős szervezeti egység: SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Kód: Kreditszám:2 Kontaktóraszám: heti 1 v. 2 óra
Előfeltételek: A kurzus jellege: Előadás Szeminárium Gyakorlat Az értékelés formája: Kollokvium Gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:Az iskolai, illetve a tanulási-tanítási folyamat­ban zajló interakciók és kommunikációs folya­matok sajátosságai, elemzési szempontjainak ismerete, ezek alkalmazásának képessége. A tanári kommunikáció és a tanítási készségek fejlesztése. Konfliktushelyzetek elemzésének képessége, a tanítási folyamat kommunikációs helyzeteinek szakszerű irányítása.
Kötelező olvasmányok: Horváth Szabó K. Az agresszió és kezelése: tanári kézikönyv. Szociális és Családügyi Minisztérium, Bp., 2001. Horváth Szabó K. Konfliktusok az iskolában. OKI, Bp. 1991. Szitó I.: Kommunikáció az iskolában. ELTE Soksz. 2003. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk: Mészáros A. ELTE Eötvös Kiadó Bp. 1997.
Tantárgyfelelős: Dr. Szabó Éva Oktatók: Dr. Szabó Éva, dr. Szenes Márta

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!