Dr. Madarász Klára Ph.D.

madarasz_klara

Dr. MADARÁSZ KLÁRA Ph.D.

NYUGALMAZOTT EGYTEMI DOCENS

Szegedi Tudományegyetem, Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 34

+36 62 544 375Szakmai életrajz

1977-ben végzett a szegedi JATE magyar-olasz szakán. 1984-ben középfokú könyvtárkezelői képesítést szerzett a szegedi Somogyi Könyvtárban. Középiskolai magyartanárként, színházi segédrendezőként, tájékoztató könyvtárosként és általános iskolai olasztanárként működött 1977 és 1991 között. 1989-ben Miniszteri Dícséretet kapott olasztanárként, általános iskolai tananyagfejlesztő munkájáért. 1991-2007-ig a szegedi JGYTF, később az SZTE JGYPK 2007-ben megszűnt Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének volt tanársegédje, adjunktusa, docense, majd m.b. tanszékvezetője. 2001-ben summa cum laude megvédte PhD disszertációját, irodalomtudományból. Főiskolai oktatóként számtalan tárgyat tanított 1991-2007 között, főként az olasz irodalom története, az irodalomelmélet és a nyelvpedagógia témaköreiben. Főiskolai, majd bölcsészkari oktatói munkájához tananyagokat szerkesztett és szerkeszt az olasz irodalomtörténet, irodalomelmélet és a nyelvpedagógia különböző kurzusaihoz.

2007 szeptember 1-től az SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének főiskolai, majd egyetemi docense, 2008-tól az Olasztanár MA szakfelelőse. 2010 szeptemberétől 2011 júniusáig intézetvezető, 2010-2012 között a BTK Kari Tanácsának is tagja volt.

2007-2014-ben oktatott tárgyai:

A régi képzésben:

 • A 17. század olasz irodalma (előadás, BTK)
 • Irodalmi szövegolvasás (20. szd.-i olasz irodalom; gyakorlat, BTK)
 • A 20. századi olasz irodalom (előadás és szeminárium, JGYPK)
 • Tanítástervezés (szeminárium, JGYPK)
 • Az olasz nyelv tanításának szakmódszertana (szeminárium, BTK)
 • Olasz-magyar fordítási gyakorlat (szeminárium, BTK)
 • Olasz üzleti nyelv és vállalati ügyintézés (szeminárium, BTK)

BA-n és Minor képzésben:

 • Olasz-magyar fordítási gyakorlatok I-IV. (gyakorlatok a BA-n és a Minor képzésben)
 • Fordítási technikák I. II. (szemináriumok, BA)
 • Irodalmi szövegolvasás I. II. ( szemináriumok, BA)
 • Bevezetés a nyelvpedagógiai gondolkodásba (szeminárium, választható BA-n)
 • A nyelvtanítás története (előadás, választható BA-n)
 • Tanári magatartás és beszéd (szeminárium, választható BA-n)

MA-n:

 • Olasz irodalomelmélet I. II. (előadás, MA nappali)
 • Olasz drámatörténet I. A 18-19. századi dráma (szeminárium)
 • Olasz drámatörténet II. A 20. századi dráma (szeminárium)
 • A 19. századi olasz regény (előadás)
 • A 20. századi olasz regény (szeminárium)
 • Műfordítás és szövegelemzés I. II. (szeminárium)
 • A nyelvpedagógia alapkérdései történeti perspektívában (előadás)
 • Tananyagismeret, tananyagelemzés (szeminárium)
 • Tanítástervezés (szeminárium)
 • Tananyagtervezés (szeminárium)
 • Tanításkísérő szeminárium

MA levelezőn:

 • A 20. századi olasz regény (szeminárium)
 • Irodalomelmélet I. II.
 • Műfordítás és szövegelemzés I. II.
 • A nyelvpedagógia alapkérdései történeti perspektívában (előadás)
 • Tananyagismeret és tananyagelemzés (szeminárium)
 • Tananyagtervezés (szeminárium)
 • Tanítástervezés (szeminárium)
 • Kisgyermekkori nyelvtanítás (választható szeminárium, MA levelező)

  Kutatási terület

  Publikációi elsősorban Pirandellóhoz és az irodalom elméletéhez, valamint a nyelvpedagógia elméletéhez és gyakorlatához köthetők.

  Válogatás a publikációkból

  Irodalomtudomány:

  • Novellák nagyító alatt. Kortárs olasz novellák szövegelemzési gyakorlatokkal,Szeged, JGYTF Kiadó, 1996. 135 p. (Társszerzők: Luigi Contadini, Stefano de Bartolo.)
  • "Gondolatok a művészet és a pszichoanalízis mint terápiás módszer rokonságáról Pirandello művészetfelfogása nyomán", in Pszichoterápia, 1999. 6.szám. pp. 409-415.
  • "Művészet és tudomány Pirandello és Croce vitájában", in Acta Romanica, XIX. num.Szeged, JATEPress, 1999. pp. 52-80.
  • "Széljegyzetek Kosztolányi és Pirandello esztétikájához", in Irodalomtörténet, 2000. 2.sz. pp. 235-261.
  • "Il posto di un'antologia plurifunzionale nella formazione linguistica e professionale degli insegnanti di lingua straniera', in: Ambra. Percorsi di italianistica, Anno IV, numero 4, Savaria-Szombathely 2003, pp. 193-203.
  • "Il pensiero di Pirandello sul ruolo della critica estetica", in: Nuova Corvina 2003/ 14. pp.70-78.
  • "Il "vivere inimitabile" come versus dell' "umile e obbediente gregario": Pensieri su due atteggiamenti nel contesto del fascismo italiano", in:Annuario 2004,szerk. Szénási Ferenc, Meriggi Simone, Szeged, JGYF Kiadó 2004, pp. 75-100.
  • "Változatok a humorra - egy fordítói döntés hátteréről. Megfontolások Pirandello L'umorismójának fordítása kapcsán", in: Con dottrina e con volere insieme. Saggi, studi e scritti vari dedicati a Béla Hoffmann,szerk. Antonio Sciacovelli, Szombathely, Savaria University Press, 2006. pp.109-125.
  • "A pestis tükre." Az eseménytől a megametaforáig: a pestis jelentései Manzoninál, in: Pro Philosofia Füzetek 49. Történeti és kultúrbölcseleti al-manah,Veszprém, VE Társadalomtudományi Tanszék, 2007. pp. 43-57.
  • Az esztétikai megismerés egy 20. századi gondolkodó, Pirandello szemével, Szeged, JATEPress, 300 p. 2009.
  • "Két különös humorfelfogás: Pirandello és Reviczky", in: A humor dimenziói, Budapest, Tinta Könyvkiadó, BGF Külkereskedelmi Kar, 2010. pp. 74-84.
  • "Szégyenlős narratívák: Pavese és Vittorini rejtőzködő történetmondása", in: Cesare Pavese és Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben, Szeged, 2011, Belvedere Meridionale, SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, pp. 43-69.

  Nyelvpedagógia:

  • APROPO. Játszókönyv az olasz nyelv tanulásához kisiskolásoknak, Szeged, Kiad.: Dózsa Gy. Ált. Isk. 1991. 90 p.
  • APROPO. Olvasókönyv az olasz nyelv tanulásához kisiskolásoknak, Szeged, JGYTF Kiadó, 1993. 159 p.
  • Módszertani útmutató az APROPO oktatócsomaghoz, Szeged, JGYTF Kiadó, 1993. 85 p.
  • L' insegnamento della lingua italiana in Ungheria. Analisi delle situazioni generali e descrizione di una esperienza attuata nella scuola elementare e media "Dózsa György" di Szeged, L'Aquila, IRRSAE d'Abruzzo, 1990. 22 p.
  • "Un progetto per l'innovamento metodologico dell'insegnamento della lingua italiana come L2", in Scuola 1992: istruzione per una didattica senza frontiere. Convegno Internazionale 1991, L'Aquila, IRRSAE d'Abruzzo 1991. pp. 311-320.
  • "Metodologia di base nell'insegnamento della lingua straniera", in: Lo studio delle lingue come armonizzazione dei sistemi educativi per la formazione europea del cittadino, Convegno Internazionale 1992, L'Aquila, IRRSAE d'Abruzzo, 1992. pp. 275-291.
  • "A nyelvtanárok továbbképzéséhez javasolt curriculum leírása", in: A nyelvtanártovábbképzés új útjai, ("Nyelvészeti Füzetek 5."), Szeged, Generália Kiadó, 1996. pp. 305-311. Társszerzőkkel.
  • "A továbbképzés mint elsősorban hiánypótló képzési forma", in: A nyelvtanártovábbképzés új útjai, ("Nyelvészeti Füzetek 5."), Szeged, Generália Kiadó, 1996. pp. 23-39.
  • "Glottodidattica, ma a che cosa serve? Le possibilità della glottodidattica nella formazione degli insegnanti di lingua", in: L'italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4-5 aprile 2001., Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2001. pp. 222-229.
  • "A nyelvi és kommunikatív kompetenciaszintek nyelvpedagógiai meghatározásának nehézsége és jelentősége a nyelvtanárképzés szemszögéből", Poszter. in: I. Országos neveléstudományi Konferencia 2001. okt.25-27. Budapest, Az értelem kiművelése, Program. Tartalmi összefoglalók, MTA Pedagógiai Bizottság, 2001. p.227.
  • "Útkeresés egy hatékonyabb, minőségorientált nyelvtanárképzés felé", in: Pedagógusképzés 2002, pp. 72-77.
  • "Nyelvpedagógiai céltípusok meghatározása", (poszter) Bemutatva: A tudásalapú társadalom pedagógiája. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. okt. 24-26. (Összefoglalója megjelent: A tudásalapú társadalom pedagógiája. Program. Összefoglalók, Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2002. p. 249.)
  • "Megfontolások egy lehetséges nyelvpedagógiai céltaxonómia kialakításához", in: Nyelvek és kultúrák találkozása. Szerk. Tóth Szergej (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai III.), Szeged, SZTE JGYTFK 2003. pp. 284-290.
  • "Nyelvtehetségek gondozása vagy a nyelvi képességek fejlesztése? A tehetségfejlesztés értelmezésének nyelvpedagógiai problémái" in: A tehetségorientált képzés-fejlesztés aktuális pedagógiai problémái.. Szerk. Balogh Tibor, Duró Zsuzsa, Szeged, Bába Kiadó, 2004. p. 55-63.
  • Competenza comunicativa dal punto di vista degli obiettivi glottodidattici, in: Annuario 2006. szerk. Meriggi, Simone, Szénási Ferenc, Szeged, JGyTF Kiadó, 2006. pp. 134-145.
  • "Nyelvi és kommunikatív kompetencia a nyelvoktatási célkitűzések szemszögéből", in: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 58.), szerk. Gecső Tamás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, Budapest, Tinta Könyvkiadó 2006. pp. 232-239.
  • „Nyelvtanári kompetencia mesterfokon. Javaslat a nyelvtanár-szakosok tantárgypedagógiai képzésének kompetenciacentrikus kialakítására”, in: Annuario 2007. (Nyelvészeti Füzetek 6. Generalia, Szeged, szerk. Meriggi Simone), pp. 86-101.
  • „Kompetenciacentrikus tanárképzés – kiknek a kompetenciája?”, In: Pedagógusképzés, 2007/4. pp.51-66.


  Fordítások:

  • Rosselli, Alessandro: „Marinetti és az abesszin háború”, in: Az olasz futurizmus és az európai modernség, Szeged, SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2012. (szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára), 55-60.
  • Deluchi Marco: „A futurizmus lenyomata a magyar iparművészetben”, in: Az olasz futurizmus és az európai modernség, Szeged, SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2012. (szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára), 163-168.

   

  Szerkesztések:

  • Cesare Pavese és Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben, Szeged, SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Belvedere Meridionale, 2011. (Dávid Kingával közös szerkesztés)
  • Az olasz futurizmus és az európai modernség, Szeged, SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2012. (Dávid Kingával közös szerkesztés)

   

  Lektorálások:

  • Az angol és olasz reneszánsz színház szemiotikája és ikonológiája, Szerk. Demcsák Katalin, Kiss Atilla, Szeged, JATEPress, 1999.
  • Camilleri, Andrea: Az agyagkutya. Ford. Lukácsi Margit. Budapest, Bastei, 2001. (kontrollszerkesztés)
  • Camilleri, Andrea: Az uzsonnatolvaj. Ford. Lukácsi Margit. Budapest, Bastei, 2001. (kontrollszerkesztés)