Dr. Bényiné dr. habil Farkas Mária C.Sc.

benyine_farkas_mariaDr. BÉNYINÉ dr. habil FARKAS MÁRIA C.Sc.

EGYETEMI MAGÁNTANÁR

Szegedi Tudományegyetem, Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 34

+36 62 544 375

b.farkasmari@gmail.com


(Szeged, 1946) Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte (korábban JATE), magyar-olasz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1980-tól a Szegedi Tudományegyetem BTK Olasz nyelvi és Irodalom Tanszékén dolgozik, korábban mint tanársegéd, majd adjunktus, 1991-től egyetemi docens. 1983-tól 1995-ig tanszékvezető-helyettes. 2011-től egyetemi magántanár.

Disszertációk/tudományos minősítések:

 • egyetemi doktori cím (1981)
 • a nyelvtudomány kandidátusa (1988) MTA
 • habilitáció (2001)

Tagság:

 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Magyar Filológiai Társaság
 • A.I.S.L.L.I. magyar tagozata
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

Ösztöndíjak:

Két-három hónapos MÖB ösztöndíj 1983-tól két-háromévente, Universita "La Sapienza" és Universita Roma Tre. Konzultációk, kutatás.
Az Erasmus/Socrates programban l999-től évente egy-két hét előadástartás, konzultáció (Roma, Nápoly, Padova)
Testvéregyetemi kapcsolat: Udine, Turku több alkalommal (előadástartás)
Széchenyi István Ösztöndíj: 2002-2005.

Közlemények:

Mintegy száz tanulmány, fordítás, recenzió valamint 16 önálló könyv, ezek között 5 nyelvészeti szakkönyv, továbbá egyetemi jegyzetek, könyvszerkesztések, antológiák.

 • Lingue a confronto: alcuni aspetti della contrastivita italo-ungherese,Szeged, JATEPress, 2000, pp. 226.
 • Il teatro romanesco postunitario: approccio stilistico - linguistico, Szeged, JATEPress, 2003, pp. 215.
 • Aspetti teorico-pratici della contrastivita linguistica italo-ungherese, Szeged, JATEPress, 2006. p.224.
 • Farkas Mária- Lanteri Edina, A sokszínű olasz nyelv, Szeged, SZEK JGYF Kiadó, 2007. p.241.
 • Mária Farkas- Edina Lanteri, Studi di linguistica applicata, Szeged, JATEPress, 2006. p.324.
 • Antologia della lingua italiana di oggi, Szeged, JATEPress, 1998, pp. 199.
 • M. Mila, Breve storia della musica. Scelta a cura di Mária Farkas in Bényi, Szeged, JATEPress, 1992. 1996, 1999, 2005, pp. 145.
 • G. Procacci, Storia degli italiani, Scelta a cura di Mária Farkas in Bényi, Szeged, JATEPress, 1991, 1997, 2001, pp. 198.
 • Renzo Titone, A többnyelvű és interkulturális nevelés megvalósításáért.Fordítás, szerkesztés. Farkas Mária, Szeged, JATEPress, 2000, pp. 185.
 • Perfettivita ed imperfettivita nell'italiano e nell'ungherese, in "Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata", 1997, 26, pp.141-163, Roma.
 • Il congiuntivo italiano e gli equivalenti ungheresi, in "Rassegna Italiana di Linguistica Applicata", 2000, 32, pp. 125-141, Roma.
 • Gli apologhi degli animali nelle Favole di Trilussa. Problemi di traducibilita in ungherese, in "Romanita", XVI, 6-7, 2000, Roma.

Kutatási területe:

A mai olasz nyelv, olasz-magyar kontrasztív vizsgálatok, az 1800-as évek romanesco színházának nagy alakjai (nyelvészeti megközelítésből).

Előadások:

Az olasz nyelv története

(két félév heti 2 óra előadás)

Az olasz nyelv kialakulása a népi latinból, kapcsolata a többi neolatin nyelvvel. Az első írásos nyelvemlékek. Az olasz dialektusok felosztása, jellemzőik.
Fonetika: a magánhangzó- és mássalhangzórendszer fejlődése a latinból.
Morfoszintaxis: A különböző mondatrészek (főnév, melléknév, ige, stb) egyszerűsödése a latinhoz képest. Szintaktikai struktúrák, a szókincs változása, bővülése. Az olasz irodalmi nyelv kialakulása.

Bevezetés a neolatin filológiába

(heti 2 óra előadás)

Az egyes neolatin nyelvek kialakulása a népi, vulgáris latinból. A különböző neolatin nyelvek főbb jellemzői (francia, spanyol, olasz, provenszál stb.)
A három magánhangzórendszer kialakulása, a mássalhangzórendszer változásai a neolatin nyelvekben. A szófajok alakulása .Szókincs.

A mai olasz nyelv

(heti 2 óra előadás)

A mai olasz nyelv változatai, jellemzőik ( regionális, népi és standard olasz nyelv). A dialektusok és a standard olasz nyelv viszonya, kölcsönhatás. A beszélt és az írott nyelv.
Az olasz emigráció nyelvezete: nyelvi interferencia kérdése.
A szektoriális nyelvek sajátosságai (újságnyelv, szaknyelvek, fiatalok nyelvhasználata stb)
Az olasz beszélt nyelv egyszerűsödése, változásai (igei rendszer, alárendelő mondatok helyett mellérendelés stb). A nominális stílus az újságnyelvben és az irodalomban. Anglicizmusok.

Olasz-magyar kontrasztív nyelvészet

(heti 2 óra előadás)

A kontrasztív nyelvészet kialakulása, más nyelvészeti irányzatok hatása. Nyelvi interferencia. Az olaszországi és a magyar kontrasztív nyelvészeti helyzet bemutatása.
Olasz-magyar összevetés: főnévi és melléknévi szószerkezetek, az igei rendszert illetően ( jelen idő, perfektivás - imperfektivitás kérdése, az olasz kötőmód magyar megfelelői), prepozíciós szószerkezetek és magyar megfelelőik.

A XIX. századi romanesco színház nagy alakjai

(heti 2 óra előadás és szeminárium)

A romanesco dialektus kialakulása, történeti aspektusok. Főbb nyelvi jellemzői.

Giggi Zanazzo és Ettore Petrolini romanescóban írt színdarabjainak stilisztikai-nyelvészeti elemzése. A dialektális irodalom fejlődése Bellitől Trilussáig.