Identitás- és Kultúrakutató Központ

EFOP-3.6.2-16-2017-00007

 

Kutatásvezető:

Dr. Sándor Klára, tanszékvezető egyetemi tanár

Tagok:

Balog Iván egyetemi docens

Gyenge Zoltán egyetemi tanár

Máté-Tóth András egyetemi tanár

Balogh Péter egyetemi adjunktus

Fekete Marianna egyetemi tanársegéd

Bencsik Orsolya tudományos segédmunkatárs

Glässer Norbert egyetemi adjunktus

Gellérfi Gergő tudományos munkatárs

Ferwagner Ákos egyetemi docens

Jancsó Katalin egyetemi adjunktus

Kincses-Nagy Éva egyetemi adjunktus

Kökény Andrea egyetemi adjunktus

Lencsés Gyula egyetemi adjunktus

Molnár Dávid egyetemi tanársegéd

Sághy Miklós egyetemi docens

Schirm Anita egyetemi adjunktus

Simon József egyetemi docens

Szabó Gábor egyetemi docens

Szilárdi Réka egyetemi adjunktus,

Tamás Ágnes tudományos munkatárs

Tóth Andrea tudományos munkatárs

Tőke Márton tudományos segédmunkatárs

Zvara Edina egyetemi docens

 

Az IKK célja olyan inter- és transzdiszciplináris identitás- és kultúrakutató tudományos közösség kialakítása, amelynek tagjai intézeti–tanszéki–tudományterületi hovatartozástól függetlenül sokféle szempont érvényesítésével kidolgozott elméleti keretben, komplex módszerekkel dolgoznak, s a lehető legeredményesebben hasznosítják a szempontok és kutatási tapasztalatok sokféleségének szinergiáját. A Központ résztvevői sokféle tudományterületről érkeznek (szociológia, antropológia, nyelvészet, filozófia, vallástudomány, irodalomelmélet, művelődéstörténet, történettudomány), tudományos kiválóságukkal, kutatási tapasztalatukkal kiemelkedően alkalmasak kutatások végézésére, a fiatal kutatók továbbképzésére, a kutatási folyamatok későbbi fenntarthatóságának megalapozására. A kutatásba a szenior vezető kutatók mellett fiatal kutatókat, lehetőség szerint doktoranduszokat és hallgatókat tervezünk bevonni.

Az IKK révén kutatóhálózat jön létre, amely eredményesen kapcsolódhat be a nemzetközi kutatásokba. A nemzetközi tudományos hálózat kiépítésének megalapozását a nemzetközi konferenciák mellett vendégelőadók meghívásával, illetve rövid nemzetközi tapasztalatszerző utak biztosításával végezzük.

Az IKK-ban alkalmazott megközelítés azért emelkedik ki a korábbi identitásvizsgálatok közül, mert egyszerre veszi figyelembe a szociálpszichológia, a szociológia, az antropológia, a nyelvészet, a kultúratudomány (művelődéstörténet), a politikatudomány, a történeti emlékezet és a mikrotörténetek kutatásának eredményeit, valamint a kortárs politikai folyamatokat. Az elméleti megfontolásokat azonban – sok más kutatásból ez az elem hiányzik – empirikus adatokra építi, illetve az előzetes hipotéziseket empirikusan ellenőrzi.

Az IKK az EFOP 3.6.2.-16-2017-00007 számú, Az identitások rétegzettsége, identitáskonfliktusok és identitásváltozások: a csoport-, nemzeti és európai identitás összefüggéseinek szerepe a társadalmi innováció és integráció sikerességében című alprojektjének megvalósítására jött létre, de működését a projekt várható befejeződése (2020) után is fent kívánja tartani további kutatásokkal, projektekkel, szemináriumok, workshopok, előadások és konferenciák szervezésével, további nemzetközi kapcsolatok, együttműködési lehetőségek keresésével és bővítésével.

Az IKK tagjai a Központ munkája során keletkezett tudományos munkákat hazai és nemzetközi folyóiratokban, kötetekben is közzé tehetik, de az IKK saját szerkesztésű OJS folyóiratot is szándékozik indítani Identitás, kultúra, nyelv címmel az SZTE Klebersberg Könyvtárával együttműködve.

 

Mikor alakult: 2017

Pályázati támogatás: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

A pályázati projekt címe: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban

Konferenciák:   havonta szervezett műhelybeszélgetések