Folyóiratok

Folyóiratok

ACTA HISPANICA

Felelős szerkesztő: Dr. Berta Tibor
Kategóriája: nyomtatott (korábbi számok online is elérhetőek)
Honlapja: http://www.hispanisztikaszeged.hu/index.php/hu/tudomanyos-elet/acta-hispanica
ISSN szám: 1416-7263
Alapítás éve: 1996
Megjelenés gyakorisága: évente

Az Acta Hispanica a Hispanisztika Tanszék 1996 óta évente megjelenő tudományos folyóirata. A hispán kultúrával, történelemmel, irodalommal és a spanyol nyelvészettel kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat közöl elsősorban spanyol, katalán, galego vagy portugál - esetenként angol - nyelven. A publikációra szánt cikkeket az adott téma szakértői véleményezik és javaslatot tesznek a publikálásra vagy az esetleges módosításokra vonatkozóan.

 

AMERICANA - E-Journal of American Studies in Hungary

Alapító szerkesztők: Cristian Réka M. és Dragon Zoltán

Kategóriája: online, open access

Honlap: http://americanaejournal.hu

ISSN: 1787-4637

Alapítás éve: 2005

Megjelenés: félévente

AMERICANA – E-Journal of American Studies in Hungary, supported and maintained by the Department of American Studies at the Institute of English and American Studies, University of Szeged, has been launched to provide a forum for students and scholars who are actively engaged in studying the culture of the United States of America and the Americas.

 

Apertúra. Film−Vizualitás−Elmélet

Felelős szerkesztő: Füzi Izabella

Kategóriája: online

Honlap: http://www.apertura.hu

ISSN: 1787-7245

Alapítás éve: 2005

Megjelenés: negyedéves periodika

Az Apertúra. Film–Vizualitás–Elmélet közel egy évtizedes múlttal rendelkező, 2005 őszétől megjelenő negyedéves online periodika, melynek elsődleges profilját a filmtudomány határozza meg, de interdiszciplináris meghatározottságánál fogva rendszeresen közöl írásokat a tág értelemben vett vizuális kultúra területéről is. Az Apertúra egyedülálló szerepet tölt be ma Magyarországon az elektronikus filmtudományos tartalmak szolgáltatásában, hiszen egyedi módon ötvözi a tudományosságnak, az interdiszciplinaritásnak és az oktatásnak a szempontjait, különös tekintettel a felsőoktatásra.

 

Dissertationes Slavicae

Alapító szerkesztők: Juhász József, H. Tóth Imre
Kategóriája: nyomtatott

Honlap: www.szlav.u-szeged.hu

ISSN: 0237-9554
1962-től évenként

Sectio Linguistica, szerk: Bibok Károly
Sectio Historiae Litterarum, szerk: Bagi Ibolya

Nyelvelméleti és irodalomelméleti tanulmányok publikálása, valamint a szláv nyelvek és irodalmak körében végzett történeti, szinkrón és összehasonlító kutatások közlése.

 

GeMa (Germanistisches Magazin)

Felelős szerkesztő: Katona Tünde, Dorothea Böhme
Kategória: nyomtatott és online
Honlap: www.gema.hu
Alapítás éve: 2001
Megjelenés gyakorisága: félévente

A GeMa a Germán Filológiai Intézet német nyelvű hallgatói magazinja, amely nagyrészt német szakos hallgatók cikkeit közli az intézetben folyó munkáról, az egyetemi életről, az aktuális szegedi programokról, illetve a német nyelvű kultúra érdekességeiről. A folyóirat immár több mint tíz éves sikeres múltra tekint vissza, 2005-ben elnyerte a MLP Campus-Presse Award különdíját és a GeMát a legjobb tíz németnyelvű hallgatói magazin közé is beválasztották.Jelentés és Nyelvhasználat

Szerkesztők: Maleczki Márta, Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor
Kategória: online, open access
Honlap: http://www.jeny.szte.hu
ISSN: 2064-9940
Alapítás éve: 2014
Megjelenés gyakorisága: évente, év közben folyamatos megjelenéssel
Leírás: Két alapvető céllal indult útjára a Jelentés és Nyelvhasználat. Egyrészt azért, hogy a hazai és a határon túli nyelvész és érdeklődő nem nyelvész szakemberek tudjanak hová fordulni, ha ezekhez a tudományterületekhez tartozó tudományos cikkeket magyar nyelven szeretnének olvasni. Másrészt azzal a céllal, hogy az ország különböző egyetemein többé-kevésbé elszigetelten dolgozó szakembereknek magyar nyelvű szakfolyóiratban is olyan publikálási lehetősége legyen, ahol a publikációknak elsősorban a nemzetközi szemantikai és pragmatikai kutatásokban meglévő normákhoz kell igazodniuk.

 

Magyar Pedagógia

Főszerkesztő: Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár
Kategória: online és nyomtatott
Honlap: http://www.magyarpedagogia.hu/
ISSN-szám: 0025-0260
Alapítás éve: 1892
Megjelenés gyakorisága: negyedévenként

A Magyar Pedagógia a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai bizottságának bírálati eljárású folyóirata, amely a tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmányokat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elemzést vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását.

 

Nyelvtudomány

Szerkesztőbizottság:
Bakró-Nagy Marianne ( bakro@nytud.hu )
Forgács Tamás ( forgacs@hung.u-szeged.hu )
Maleczki Márta ( maleczki@hung.u-szeged.hu )
Kategóriája: online és nyomtatott
Honlap: http://ling.bibl.u-szeged.hu/nyelvtudomany
HU ISSN 2061-4470 (on-line)
HU ISSN 1786-7428 (nyomtatott)
Alapítás éve: 2005
Megjelenés gyakorisága: elvileg évente

1957 októberében indult Bálint Sándor, Mészöly Gedeon és Nyíri Antal szerkesztésében a Néprajz és Nyelvtudomány első kötete, a Néprajzi Tanszék, a Finnugor Tanszék és a Magyar Nyelvészeti Tanszék közös folyóirataként. Melléjük később, az 1970-es évek vége felé az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék csatlakozott. Így e négy tanszék égisze alatt látott napvilágot kiadványunk egészen a XLII. kötetig (2001). Sorozatunk újabb darabját azonban már nem állíthattuk össze a hagyományos módon, mert a Néprajzi Tanszék úgy vélte, hogy az a kapcsolat, amely korábban a néprajzot és a nyelvészetet egyetemünkön összefűzte, a nyelvészetnek és a néprajznak bizonyos fokú eltávolodása következtében nem indokolja már a közös kiadványt.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Általános Nyelvészeti Tanszéke, Finnugor Tanszéke és Magyar Nyelvészeti Tanszéke, illetőleg vezetőik mint szerkesztők úgy határoztak, folytatják a kiadványsorozatot. E változások következményeként Nyelvtudomány (Nyt.) címen folytatjuk a kiadványt, amely elsősorban a kiadóként felelős három nyelvészeti tanszék szakmai arculatába illeszkedő nyelvtudományi tanulmányokat és ismertetéseket fogad el közlésre.
A Nyelvtudományban csak lektorált írások jelenhetnek meg. A lektorálás névtelen.