Történelem MA

Tájékoztató füzet 2018


tortenelem


Képzési forma: mester (MA), Történettudományi Doktori Iskola


Tagozat: nappali és levelező


Képzési idő: mesterszakon 4 félév


A képzés célja mesterszakon:

Olyan szakemberek képzése, akik a történelem tudományos igényű művelésére képesek, magyar és egyetemes történeti fölkészültségük alapján megértik a történelem, társadalom és politika nagy összefüggéseit, magas szakmai színvonalon gyakorolják történészi mesterségüket.


Szakképzettség megnevezése: okleveles történelem szakos bölcsész (MA in History)


A szakirányok rövid tartalma:


Európa története

A szakirány az európai területen kialakult ókori civilizációktól a 19. század végéig tárgyalja a legfontosabb nyugat-európai és kelet-európai történeti kérdéseket, miközben kitér Magyarország európai helyzetének összehasonlító vizsgálatára is.


Gazdaság, társadalom, életmód

A szakirány interdiszciplináris együttműködésre épül. Elsősorban az európai és magyar társadalomtörténeti fejlődésre koncentrál az ókortól a legújabbkorig terjedő kronológiai ívben. Ezen belül a korszaksajátos (rendi, polgári, szocialista) gazdasági – társadalmi rendszerek megismerésére, összehasonlító elemzésére helyezzük a hangsúlyt. Foglalkozunk az európai és magyar népesség történeti demográfiájával, a család intézményének fejlődésével.


Jelenkor

A szakirány a 20. századi egyetemes és magyar történelem főbb problémáival foglalkozik. Kitér a korszak kutatásának forrásaira és azok kritikájára, a világot befolyásoló koreszmék tárgyalására, a történelmet formáló erők társadalmi és politikai mozgalmaira. Nagy hangsúlyt fektet a 20. századi magyar politikai intézmények és az államszocialista rendszerek bemutatására.


Középkor

A szakirány a korszakhoz kötött legfontosabb magyar és európai forrástípusokkal, a medievisztikai kutatások elméleti és módszertani kérdéseivel ismertet meg. A segédtudományi gyakorlatok (paleográfia, oklevélismeret stb.) mellett a középkori magyar történelem egyes fontos kérdései is sorra kerülnek: településtörténet, egyháztörténet, jogtörténet.


Magyar történet

A szakirány a magyar őstörténet forrásain kívül, főként Magyarország koraújkori és újkori történelmének kérdéseivel foglalkozik. Ebben tárgyaljuk az Erdélyi Fejedelemség helyzetét európai és az Oszmán Birodalomhoz fűződő kapcsolataiba helyezve. Magyarországnak a Habsburg Birodalmon belüli helyzetét a függés gazdasági, társadalmi és politikai következményei felől vizsgáljuk. Kitérünk a török utáni időszak

újjáépítésének gazdasági –társadalmi összetevőire, a nemzetiségi kérdésre és a dualizmuskori modernizáció ellentmondásaira.


Továbbtanulási lehetőségek

A történész doktori képzésbe mindkét szakról van bekapcsolódási lehetőség a kiválót teljesítők számára. A tanulmányokat más (főleg társadalomtudományi) mesterszakon illetve történészi előképzettséget igénylő szakokon (jogi, közgazdasági) érdemes és lehet folytatni.


Elhelyezkedési lehetőségek

A végzősök hagyományos foglalkoztatása főként az állami szektorban lehetséges: a közoktatásban tanárként, felsőfokú oktatási intézet oktatójaként, közgyűjtemények (levéltár, múzeum) és kutatóintézetek kutatójaként.

A piac a megszerzett magasszintű magyar és egyetemes történeti tudást a bennük rejlő kommunikációs kézség és elemző képesség miatt tudja elsősorban hasznosítani. Végzőseinkkel szembeni keresletet támaszthat a médiavilág, cégek humántőke igényei és érdekei, az uniós projektirodák (pályázati munka), megbízásos alapon végzett vagy szolgáltatásként nyújtott közművelődési és programszervezői tevékenység.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.