Szlavisztika MA

Tájékoztató füzet 2018


szlavisz


A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika


A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slavic Studies

– választható szakirányok: bolgár, szerb, ukrán (Bulgarian, Serbian, Ukrainian)


A képzési idő félévekben:
4 félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit;

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kr. ;

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.


A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- a szláv nyelv- és irodalomtudomány eredményeit, továbbá a választott szakiránynak megfelelően a nyelvhez kötődő ország kultúráját és irodalmát, - az adott nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, - a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve különböző szakterületek elsősorban a nyelv- és az irodalomtudomány területén) speciális ismeretanyagát, - a tudományos kutatás területeit és módszereit, - a választott szakirány nyelvét a Közös Európai Referenciakeret C1-es szintjén a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

 

Elérhetőség:

BTK Szláv Filológiai Tanszék,

Szeged Egyetem u.2. II. em.,

szlav@primus.arts.u-szeged.hu