Régészet MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés - nappali


Képzési idő: 4 félév


A szakképzettség megnevezése: okleveles régész


Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)


Választható szakirányok:

– ősrégészet, – barbaricum és népvándorláskori régészet,

– középkori régészet, – archaeometria;


A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak, ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és – értelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyeket felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

a) A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 15-20 kredit

● régészeti muzeológia,

● örökségvédelem,

● múzeumi munka gyakorlati ismeretei,

● ásatási terepi ismeretek,

● ásatás szervezési és vezetési ismeretek.

b) A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 90-110 kredit

(differenciált szakmai ismeretek 70-90 kredit)

● választható szakágak ismeretei

az alábbiak közül két szakág választása kötelező, amelyből a főszakág kreditértéke

40-50, a mellékszakág kreditértéke 15-20:

ősrégészet, antik /görög-római/ régészet, római provinciák régészete, kora keresztény régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet, kora újkori régészet, az Eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, archaeometria;

● a főszakághoz kötődő további speciális ismeretek 15-20 kredit

a főszakág jellegének megfelelően a kötelező témaköröket kiegészítő speciális ismeretek az alábbi témakörökben: településrégészet, temetők régészete, építészet, művészet, kézművesség, csere és kereskedelem, epigráfia, oklevéltan, éremtan, címertan, pecséttan, ikonográfia, vallástörténet, forrásolvasás, gazdaságtörténet, technológia, georégészet, légirégészet, paleopatológia stb;

diplomamunka: 20 kredit.


A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat tanásatásokon történik, melyek időtartama 70 óra, valamint múzeumi gyakorlat, melynek időtartama 110 óra.


Továbbtanulási lehetőségek, tehetséggondozás:

Célunk az, hogy a kibocsátandó MA szakembereink magas színvonalon elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, melyek lehetőséget nyújtanak a kutatómunka színvonalának és módszereinek emelésére és fejlesztésére, valamint tudományszervezési feladatok ellátására. A kutatómunka fogásainak, módszereinek egyetemi képzésben való elsajátítása alkalmassá teszi a végzettek nagy részét arra, hogy részt vegyenek a doktori képzésben. Erre alkalmat ad számukra a magas színvonalú diplomamunka, amelynek továbbfejlesztett változata már önmagában doktori értekezés is lehet. A tanszék hagyományainak megfelelően továbbra is külön hangsúlyt kívánunk fektetni a hallgatókkal való egyéni foglalkozásra, konzultációk keretében. A szakmai képzés fejlesztésének alapvető feltétele a jó nyelvismeret, amelyre az egyetemi képzés a kezdettől a végzésig nagy figyelmet fordít, megtanítja a hallgatókat a külföldi szakirodalom kezelésére és használatára.

A diákönképzés és a tudományos diákköri konferencia lehetőséget ad a tantervben nem szereplő szakismeretek megszerezésére, előadók meghívása, vagy bizonyos szakirodalom célzott, közös feldolgozása útján. Hallgatóink munkája az elmúlt években látványos eredményeket, többek között OTDK első helyezést hozott.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Szakunkon végzett régészek évtizedek óta igen nagy számban dolgoznak különböző, regionális és országos közgyűjteményi intézetekben, akadémiai kutatóintézetekben, kulturális szolgáltató és felsőoktatási intézményekben. Közülük jó néhányan a szakterület elismert kutatói, sokan rendelkeznek tudományos fokozattal, jelentős tudományos munkássággal, többen töltenek be intézményvezetői és kutatásvezetői pozíciót. Hallgatóink eddig is kiválóan megfeleltek a kulturális örökségvédelmi munka új követelményeinek, számosan dolgoznak és töltenek be felelős pozíciókat a beruházásokkal kapcsolatos előzetes régészeti feltárásoknál. Az állami nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások olyan nagy mennyiségű munkát kívánnak meg, hogy azt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat és a megyei múzeumi szervezet teljes szakember-állománya sem tudja lefedni. Mivel e téren a régészek munkája iránti igény – előre láthatólag – a jövőben sem fog csökkenni, szükséges magasan képzett szakemberek kibocsátása. Az általunk kidolgozott oktatási terv magában foglalja azokat a speciális követelményeket (archeometria, nagy mennyiségű anyag tudományos feldolgozása, a régészeti feltárásokra vonatkozó jogszabályi környezet, illetve dokumentálási követelmények), amelyek e munkálatok keretében egyre inkább szükségessé válnak. Mindemellett hallgatóink képesek a hagyományos muzeológiai feladatok ellátására, a felsőoktatásba való bekapcsolódásra is. Szeged földrajzi, történeti földrajzi sajátosságai, jelesül az, hogy közel fekszik Szerbia és Románia határaihoz, már eddig is azt jelentette, hogy az onnan érkező hallgatóink hazakerülve, a határon túli magyarok szellemi életében, intézményeiben is jelentős szerepet játszhatnak.


Elérhetőségek( tanszéki honlap, e-mail):

BTK Régészeti Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u.2.

Telefon: 62/544000/3066 mellék

www.arts.u-szeged.hu