Pszichológia MA

A Pszichológia mesterképzési szak pszichológus végzettséget ad. Az itt végzettek ismerik a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit, a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályait, a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, a választott specializáció szakmai ismereteit és módszertanát.

 

Tanácsadás és iskolapszichológia specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a pszichológián belüli általános tájékozottság mellet széleskörű specifikus ismertekkel rendelkeznek a tanácsadás és iskolapszichológia területén. A képzés során a két alkalmazott szakterület elméletének megismerésén túl, több sajátélmény alapú készségfejlesztési kurzuson is részt vesznek a hallgatók. A képzés további fontos eleme a kutató munkában való aktív részvétel. A mesterképzés utolsó időszakában a hallgatók terepgyakorlaton próbálhatják ki frissen megszerzett elméleti ismereteiket, formálódó készségeiket. A képzés nemcsak a gyakorlati munka elkezdésére készít fel, de a végzést követően a hallgatóknak lehetősége nyílik doktori képzésbe való belépésre, valamint bármely szakpszichológus képzésben való jelentkezésre is.

 

Kognitív pszichológia specializáció

A Kognitív pszichológia specializáción végzettek megismerik az alapvető kognitív rendszereket, működésüket, a magatartásszabályozás és a viselkedésvezérlés folyamatait, a neuropszichológia, a klinikai neuropszichológiai diagnosztika alapjait, a kísérleti és klinikai pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia alkalmazását, a kognitív rendszerek fejlődését és patológiáit (pl.: hangulati zavarok, pszichiátriai zavarok), a szocializáció és a mentalizáció folyamatait, a fejlődéslélektan felhasználási lehetőségeit. A specializáción kiemelkedő fontosságú a klinikai terepgyakorlat. A specializáció tehát kognitív tudománnyal, idegtudománnyal, neuropszichológiai kutatással foglalkozó kutatókat képez. A specializáció magas szinten készít fel a doktori és szakpszichológusi képzésekre.

 

Klinikai és egészségpszichológiai specializáció

A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik az egészséges és patológiás viselkedés, a testi-lelki működések megjelenési formáit, alapmechanizmusait, bio-pszicho-szociális összefüggéseit, a diagnosztika alapelveit, továbbá a terápia, illetve a prevenció modelljeit és elméleti kereteit. A képzés során a hallgatók megismerkednek az egészségviselkedés és a betegségmagatartás, továbbá a viselkedéses és mentális zavarok vizsgálatának módszereivel és ezek alkalmazásával. Gyakorolják azokat az alapkészségeket, amelyekkel támogató (szupportív) kezelést és az egészséges erőforrások mobilizálását, a megküzdést segítő intervenciókat tudnak alkalmazni szakmai szupervízió mellett a betegellátás és az egészségmegőrzés különböző területein.