Magyar nyelv és irodalom MA

A magyar szakos mesterképzés célja az, hogy a hallgatókat megbízható ismeretekkel lássa el a magyar és világirodalom történeti folyamatairól, a nyelv és az irodalom megközelítésének elméleti kérdéseiről, a magyar nyelv természetéről, történeti változásairól és aktuális állapotáról, felvértezze őket a magyar nyelv és beszéd helyes és árnyalt használatának ismereteivel.

A mesterszak azon túl, hogy az elődszak bölcsészeti tagozatával összemérhető ismeretekkel és kompetenciákkal látja el hallgatóit, a választható specializációkban megtestesülő speciális szakismeretek és kompetenciák kialakításával meglehetősen differenciált munkaerőpiaci igényeket vesz figyelembe. Ezzel a hallgatók számára hatékonyabb felkészülési stratégiákat kínál a munka világába való belépéshez, jobban elősegíti a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, valamint magasabb színvonalon készíti fel őket a további szakterületi tudományos karrierre, a doktori képzésekbe való belépésre is.

A szakon végző hallgatók kellően pallérozott és művelt nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR és más részlegeiben. Tekintettel az EU korszerű vállalatainak ilyen irányban változó vállalatvezetési trendjeire, valamint a humán szolgáltatások gazdaságbeli részarányának erős javulására, joggal számíthatunk az effajta igények jelentős növekedésére.

 

A képzés szerkezete:

A magyar mesterszakos képzés alapozó tárgyakra és szakmai törzsanyagra, valamint differenciált szakmai ismeretekre válik szét a következő kreditarányok szerint:

Alapozó ismeretek: 4 kredit, szakmai törzsanyag: 46 kredit, szabadon választható tantárgyak: 10 kredit, differenciált szakmai ismeretek (választható specializációk): 40 kredit, szakdolgozat: 20 kredit.

 

Választható specializációk:

Finnugrisztika

Történeti nyelvészet

Alkalmazott irodalomtudomány

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány

 

A választható specializációk leírásai

 

A/ Nyelvtudományi specializációk

 

Finnugrisztika specializáció:

A finnugrisztika specializáció feladata a finnugor népek nyelveinek és kultúrájának megismertetése. Olyan szakemberek képzése, akik e népek nyelvi és kultúrtörténeti sajátosságainak ismeretében a tudományág kutatóivá és egyetemi szintű oktatóivá válhatnak, ugyanakkor megszerzett ismereteiket a gyakorlati életben is képesek kamatoztatni. Tekintettel arra, hogy a finnugrisztika egymással nyelvrokonságban – és nem genetikai rokonságban – álló népekkel ismertet meg, elsősorban megbízható nyelvtudást és nyelvészeti ismereteket közvetít, azaz nyelvvizsgára felkészítő finn és észt nyelvtudást kínál alapfoktól, továbbá egy sor kisebb uráli nyelvnek az elsajátítását is biztosítja. Stúdiumaik során a hallgatók megismerkednek az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel, továbbá e nyelvek legfőbb szociolingvisztikai sajátosságaival, beszélőinek őstörténetével, főbb történelmi eseményeivel, néprajzi sajátosságaival, sajátos életkörülményeivel, s azzal is, hogy sokuk miért tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé. Ismereteket szereznek e nyelvek legfőbb tipológiai sajátosságairól, s más nyelvekhez, nyelvcsaládokhoz fűződő kapcsolatairól. A specializáción tehát az uráli nyelvekre és beszélőikre vonatkozó általános ismereteket, illetőleg a finn és az észt nyelv mellett további kisebb uráli népek nyelveit és azok kultúráját oktatjuk.

 

Történeti nyelvészet specializáció:

A specializáció célja a nyelvi változásokkal, a nyelvi változatokat irányító mechanizmusokkal, a történeti nyelvi adatok művelődéstörténeti megalapozásával összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretekkel való alaposabb felvértezés és ezen ismeretek kreatív alkalmazása képességének fejlesztése. Egy ideje megfigyelhető már u gyanis a nyelvtudományban egy olyan tendencia, hogy a kutatók közül egyre többen fordulnak a nyelvi változás kérdéskörének, ezzel összefüggésben a szociolingvisztika, a kreolisztika stb. kutatása felé.

A képzés egy a hagyományos magyar nyelvtörténeti kutatás módszereit és ismereteit a modernebb irányzatok, így elsősorban a nyelvi változás kérdéskörének kommunikációelméleti és szociolingvisztikai hátterét vizsgáló elméletek ötvözésére törekvő szellemi műhely kíván lenni. Eddigi eredményességét mutatja az a tény is, hogy a SzTE Magyar nyelvészeti doktori alprogram hallgatóinak többsége is ennek a specializációnak az elődjéből, a Nyelvtörténeti speciális képzésből került ki.

 

B/ Irodalomtudományi specializációk:

 

Alkalmazott irodalomtudomány specializáció:

Az Alkalmazott irodalomtudomány MA specializáció a kulturális termékek létrehozásának, közvetítésének, archiválásának, illetve értékesítésének gyakorlati területeire készíti fel a hallgatókat. Rálátást nyújt a hazai irodalom jelenének és múltjának nemzetközi irodalmi, kritikatörténeti, mediális, intézményes, jogi és piaci környezetére. Bevezeti a hallgatókat a szövegek előállításának, gondozásának, kiadásának gyakorlati teendőibe, alapismereteket nyújt a papír alapú és digitális filológia, textológia és kiadáselmélet területein, lehetőséget teremt mindennek (szövegszerkesztés, grafikai szerkesztés, adatbázis-kezelés) technikai elsajátítására. Segítséget nyújt a kulturális tájékoztatás formáinak, műfajainak megismeréséhez (riport, interjú, hírszerkesztés), de az önálló alkotómunkához is (irodalmi alkotás, tanulmány, esszé, recenzió). A specializáció így szerves folytatása a magyar BA-nak, a kommunikáció és bármely idegen nyelv szaknak, és erőteljesen ráépül a Kreatív írás BA specializációra is. A képzés három féléves, és az oktatók által segített, szervezett külső szakmai gyakorlattal zárul

 

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció:

Az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány MA specializáció lehetőséget ad a hasonló elnevezésű BA specializáció keretében folytatott tanulmányok elmélyítésére, ugyanakkor más előképzettségű hallgatók számára is magas szintű ismereteket kínál. A képzés négy terület integrált tárgyalását célozza: irodalom, művészet, média, kultúra. Ekként annak a növekvő igénynek kíván eleget tenni, hogy az irodalmi szövegeket ne pusztán más irodalmi szövegek társaságában tanuljuk meg olvasni, s ne is csupán más művészi ábrázolásmódok kontextusában kezeljük, hanem egy tágabb kulturális térben vegyük szemügyre. Sőt, hogy e kulturális tér művészeten kívüli jelenségeinek értelmezésekor is bátran és hatékonyan alkalmazzuk a műelemzés kifinomult módszereit és technikáit. A képzés eredményeként a hallgatók megszerzik, illetve továbbfejlesztik a „kulturális írástudás” (cultural literacy) alapkészségét, melynek révén fokozottan képessé válnak kulturális jelenségeket kritikus szemmel „olvasni”, továbbá alkalmasak lesznek arra, hogy álláspontjukat meggyőzően, érvelő és élvezhető formában adják elő. Nemzetközi ösztöndíjprogramjaink segítségével legtehetségesebb hallgatóink különféle európai társintézményekben folytathatnak önálló tanulmányokat.

További információk találhatók a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, ill. egyes tanszékeinek honlapján: http://www.arts.u-szeged.hu/magyar/