Klasszika-filológia MA

Tájékoztató füzet 2018


klasszfil


Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali, levelező


Képzési idő: 4 félév.


A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori - adott esetben kora újkori - európai kultúráról. A választott szakiránynak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A szakképzettség megnevezése: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész


A szakirányok rövid leírása: oklevélben megnevezett szakirányok nincsenek, viszont két speciális program között választhat a jelentkező: antik örökség és görög.


Főbb tárgyak

a) közös tárgyak: filológiai ismeretek, római irodalom, indoeurópai és latin nyelvtörténet, ókeresztény egyház- és irodalomtörténet, Pannónia muzeológiája, római jog, retorika, kommunikáció, görög irodalom, metrika, latin stilisztika, latin szövegolvasás (Horatius, Vergilius, történetírók, filozófus írók, drámaírók), neolatin irodalom, klasszikus epika.

b) választható programok

antik örökség: görög irodalom, latin stilisztika, középlatin és neolatin irodalomtörténet és szövegolvasások

görög: görög irodalomtörténet és szövegolvasások, görög művelődéstörténet, görög stilisztika, görög nyelvtörténet.


Továbbtanulási lehetőségek:

Az SZTE (vagy más egyetemek) ókortörténettel, nyelvtudománnyal, irodalomtudománnyal foglalkozó doktori iskoláiban.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A szakon képzett hallgatók az alapos latin és görög nyelvi és irodalmi ismereteket megkívánó intézmények, kutatóhelyek számára jelenthetnek utánpótlást. Ilyenek az ókortörténeti, filozófiai, régi magyar irodalomtörténeti, magyar nyelvtörténeti és történeti kutatóhelyek, tanszékek, a nagyobb régi anyaggal bíró könyvtárak, levéltárak, továbbá a tudományos és szépirodalmi könyvkiadók. Az itteni képzés specialitásainak megfelelően azonban a megszerezhető oklevéllel egyéb elhelyezkedési lehetőségek is elképzelhetőek: múzeumokban, tudományos újságíróként (különösen a tudományos ismeretterjesztés területén annak minden lehetséges médiumánál) valamint az idegenforgalom speciális ágaiban.


Elérhetőségek:

www.arts.u-szeged.hu/cla;

juhaszi@antiq.u-szeged.hu.