Hungarológia MA

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. A hungarológus egyik fontos feladata a magyarságtudomány külföldiek számára való oktatása.

Mivel a hungarológia diszciplína lényege, hogy a magyarságtudományt külföldi célközönség számára kommunikálja, a Szegedi Tudományegyetemen e specializációt döntően angol nyelven oktatjuk, ezért elengedhetetlen az angol nyelv magas szintű gyakorlati ismerete. Ennek érdekében a hallgatóktól megköveteljük a C típusú középfokú angol nyelvvizsga (vagy annak ekvivalense) meglétét.

A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával elfogadott szakok a történelem és a magyar alapképzési szakok. Hungarológia mesterszakra e két szakon kívül a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák, a szabad bölcsészet (a következő specializációk valamelyikével: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet és filmtörténet), a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia alapszakok elvégzése után lehet jelentkezni. A mesterképzésbe való belépés feltétele 12 kredit, amelyet a hallgató magyar történelemi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből szerzett. Ezt legkésőbb az alapképzés utolsó félévében érdemes megszerezni, hogy az alapszak után azonnal elkezdessék a mesterszakot.

A hungarológia mesterszak a magyar mint idegen nyelv specializációval a magyar mint idegen nyelv oktatására is felkészít és minősít. Mivel ezen oktatási formák nem tartoznak a magyar közoktatási rendszer tárgyai közé, nem tanárképes szak és nem a tanári mesterszakok rendszerébe illeszkedik!

 

Történelem specializáció

A hungarológia mesterszak történelem specializációja multidiszciplináris ismeretkörök segítségével képez olyan szakembereket, akik a magyar történelmet külföldiek számára tudják hatékonyan közvetíteni.