Fordító és tolmács MA

A fordító és tolmács mesterképzési szak célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik az interkulturális kommunikáció által fokozottan meghatározott gazdasági életben hatékonyan képesek kamatoztatni szaktudásukat a különböző nemzeti és nemzetközi szervezetek és gazdasági társaságok mindennapi működése szempontjából nélkülözhetetlen nyelvi közvetítőként. A kínált kurzusok teljesítése, azaz az alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált – fordítási vagy tolmácsolási – szakmai ismeretek elsajátítása révén a képzésben részt vevő hallgatók olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely különböző általános és specifikus kompetenciákban megnyilvánulva alkalmassá teszi őket az interlingvális, illetve interkulturális írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítői tevékenység ellátására. A képzésben a nyelvi közvetítés elméletébe és gyakorlatába bevezető, valamint a szakmai, intézményi, interkulturális, nyelvhelyességi és terminológiai alapismereteket nyújtó alapozó tantárgyak elsődleges szerepe a szakmai törzsanyag részét képező fordítástechnikai, tolmácsolástechnikai, számítógépes, projektmenedzselési és terminológiai szemináriumok keretében elsajátítandó komplex készségek megalapozása. A törzsanyag teljesítése révén megvalósuló kompetenciafejlődés pedig megkönnyíti a fordító és a tolmács specializáció közötti választást a hallgatóknak, akik a szakosodást követően a differenciált szakmai ismereteket nyújtó előadások és szemináriumok, valamint a fordítási vagy tolmácsolási szakmai gyakorlat és a szakdolgozati konzultáció teljesítésével felkészülnek diplomamunkájuk elkészítésére. A képzés végére a diplomát szerzett hallgatók okleveles fordító és tolmácsként alkalmassá válnak különböző nyelvi szolgáltatások biztosítására (többek között szövegelemzési, szövegalkotási, fordítási, szakfordítási, lektorálási, tolmácsolási, terminológusi és specifikus számítógépes feladatok ellátására), miközben gyakorlati és elméleti ismereteik bővítése céljából szakmai tanulmányaikat szakirányú továbbképzés vagy doktori képzés keretében folytathatják.

 

Fordítói specializáció:

A fordító és tolmács mesterképzési szak keretében választható fordítói specializáció a professzionális írásbeli nyelvi közvetítéshez szükséges kompetenciák célirányos fejlesztésére szolgál. Ennek megfelelően a fordítási szakma sajátosságai szerint differenciált képzés alapját többek között olyan foglalkozások képezik, mint: Gazdasági alapismeretek fordítóknak, Jogi alapismeretek fordítóknak, Szakfordítás első idegen nyelvről anyanyelvre, Szakfordítás anyanyelvről első idegen nyelvre, Szakfordítás második idegen nyelvről anyanyelvre, Irányított önálló szakmai foglalkozás fordítóknak.

A fordítói specializáció esetében a felvételnek a mesterképzési program első két félévében teljesítendő kurzusok teljesítésén túl egyéb előfeltétele nincsen.

 

Tolmács specializáció:

A fordító és tolmács mesterképzési szak keretében választható tolmács specializáció a professzionális szóbeli nyelvi közvetítéshez szükséges kompetenciák célirányos fejlesztésére szolgál. Ennek megfelelően a tolmácsolási szakma sajátosságai szerint differenciált képzés alapját többek között olyan foglalkozások képezik, mint: Gazdasági a lapismeretek tolmácsoknak, Konszekutív tolmácsolás első idegen nyelvről anyanyelvre, Konszekutív tolmácsolás anyanyelvről első idegen nyelvre, Konszekutív tolmácsolás második idegen nyelvről anyanyelvre, Irányított önálló szakmai foglalkozás tolmácsoknak, Jogi alapismeretek tolmácsoknak.

A tolmácsolás specializáció esetében a felvételnek a mesterképzési program első két félévében teljesítendő kurzusok teljesítésén túl előfeltétele egy előzetes elbeszélgetésen való részvétel, valamint idegen nyelvenként egy-egy szintfelmérő tolmácsolási feladat sikeres teljesítése.