Cserjés Katalin

Cserjés KatalinElérhetőség

e-mail: vasskatalin [at] vnet [dot] hu

fogadóóra: hétfő, 13.30–15.00

tanulmányok, végzettség

1972–1977, JATE BTK magyar–orosz szak, középiskolai tanár


tudományos előmenetel

1980 doktori disszertáció védése komparatisztikából (Camus, Sartre, Beckett, Dürrenmatt) Vajda György Mihálynál

1989–1992 Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár engedélyével folyamatos konzultáció és óralátogatás az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszékén (a 19. század európai és magyar festészete; Van Gogh- és Csontváry-órák; a flamand művészet az internacionális gótika korában és a reneszánsz elején)

2008 PhD disszertáció megvédése (Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén. A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében. Egy Hajnóczy-prózakalauz első fejezetei)


egyetemi előmenetel

1987 egyetemi adjunktus


kutatási területek

 • a 20-21. századi és kortárs magyar irodalom fejezetei (különös tekintettel a félmúlt és jelen magyar rövidprózájára)
 • prózapoétika, „prózaelméleti dilemmák” – a szöveg rétegzettsége, beágyazódások és betétek, kicsinyítő tükör és metalepszis; a szöveghatár kérdéskörei: a „nyitott mű” problémája; transztextuális vonatkozások a modern (magyar) prózában
 • Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely vezetése, (hagyatéki) kutatások
 • 19. és 20–21. századi, illetve kortárs európai és magyar képzőművészet, festészet; kép-szöveg viszonyok, intermedialitás; e határterületek elméleti megközelítései – „műfajok térközein”
 • El Kazovszkij-munkacsoport létrehozása, a Kazovszkij- életmű festői és verbális viszonylatainak kutatása
 • szövegértési- és szövegelemzési gyakorlatok vezetése, kép-olvasási stratégiák (múzeumi tárlatbejáró gyakorlattal), szöveges- és képi hermeneutika, ikonográfiai és ikonológiai megközelítések, motívumok, emblémák, variánsok; „lassú olvasás” – nyomozás és felfedezés

oktatási területek

BA-képzés, szemináriumok
 1. Kép és irodalom. Kép-szöveg-elméletek; irodalom és képzőművészet határterületei: intermediális és -diszciplináris stúdiumok. Komplex témakörök, félévről félévre változó tematikával I-II-III-IV.
 2. Kép-szöveg viszonylatok a félmúlt és kortárs magyar képzőművészetben. Idézet és allúziók a műalkotások terében
 3. Jegyzetek a 20. század elejének magyar rövidprózájához. Prózapoétikai problémák a Nyugat első és második nemzedéke és környezete kisszövegeiben
 4. A rövidpróza poétikája mentén. „(Kis)prózaelméleti dilemmák": visszatekintéssel a 20-21. század fordulójáig . Terminus-tágító és problematizáló munka I-II-III.
 5. Új szerepű leírás és kronotoposz. "Modern magyar" prózatörekvések
 6. „Reggeltől estig képek bombáznak bennünket”. Vizuális kultúra – előadás a művelődéstörténet szakirányosok számára (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék)
 7. Hajnóczy Péter: háló és hypertext; az életmű intertextuális hálózatának vizsgálata I-II-III-IV. 8. Mintavétel a 2009-ben átvett Hajnóczy-hagyatékból I-II-III.


MA-képzés, szemináriumok

 1. Keretezettség és metalepszis. A transzgresszió módozatai. "Modern magyar" (próza)törekvések
 2. A mise en abyme és az intertextuális nyom jelenléte a modern magyar prózában
 3. Transztextuális vonatkozások (hypo- és hypertext, pretext, inter-, intra- és autotextualitás, archi- és paratextus etc.) Mészöly Miklós, Nádas Péter, Hajnóczy Péter, Esterházy Péter, Krasznahorkai László és Bodor Ádám (továbbá Bartis Attila, Darvasi László, Orbán János Dénes, Petőcz András, Márton László, Marno János, Tandori Dezső, Kukorelly Endre, Németh Gábor) írásaiban


MA-képzés, magyartanári, szemináriumok

 1. Gondolkodás-módszertani gyakorlatok (Az irodalomtanítás módszertana)
 2. Szövegértés és szövegalkotás hermeneutikai felfogásban
 3. Múzeumpedagógiai gyakorlatok (tantermi és múzeumtéri munka; tárlatbejárás, tárlatvezetések a REÖKben)


Doktori képzés és MA bölcsész

 1. El Kazovszkij képi világa: szupersűrítmény és merőleges viszony. "Négykezes kurzus" I–II.

publikációk

 1. Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában [Egyetemi jegyzet] JATE Press, Szeged, 1991; újranyomva: 1998
 2. Gondolkodás-módszertani gyakorlatok az irodalom és a képzőművészet területéről [Egyetemi jegyzet] JATE Press, Szeged, 2000.
 3. a lebegő orgonagyökér” Egy Hajnóczy-prózakalauz első fejezetei. Tanulmánykötet. Yes-Press Nyomda, Tótkomlós, 2009. december
 4. Kép-olvasás. Művészeti írások. Tanulmánykötet. JATEPress, 2012


részletesen: http://www.mtmt.hu