Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

Pályázati felhívás

vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.)
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
  • a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
  • a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

rendelkezéseivel összhangban.

 

1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.

 

2. A pályázat tárgya:

A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

 

3. Általános pályázati feltételek:

Pályázat benyújtására jogosult, aki

3.1. lektori tevékenység támogatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgynak megfelelő

szakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal, vagy magyar mint idegen nyelv szakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal rendelkezik;

3.2. vendégtanári tevékenység támogatása esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;

és mindkét esetben

3.3. megfelelő szinten ismeri a fogadóország kultúráját és nyelvét vagy egy, a fogadóintézmény által elvárt közvetítő nyelvet;

3.4. felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;

3.5. megfelel a fogadóintézmény által meghatározott feltételeknek;

3.6. vállalja, hogy részt vesz a „Vendégoktatók a Magyar Kultúráért” programsorozat szervezésében és lebonyolításában;

3.7. vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén ösztöndíjszerződést, vagy a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról szóló 18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás 19. § (2) bekezdésben megjelölt oktatóhelyek esetén, megbízási szerződést köt a minisztériummal.

 

4. A pályázat forrása:

A pályázat forrása a minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret.

 

5. A pályázók köre:

Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

 

6. Az ösztöndíj megállapítása:

6.1. Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.
6.2. A pályázati felhívás 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) devizailletményre és átalány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapulvételével, a 6.3.–6.5. pontban foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

6.3. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a deviza-illetményre és a deviza- illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapján kell megállapítani, figyelemmel a 6.4. pontban foglaltakra. Az 6.1. pontban meghatározott költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályait alapul véve kell megállapítani.

6.4. A 6.3. pont alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadóintézmény székhelye, vagy – a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helyét képező település szerinti, vagy a 6.7. pontban foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével

a) 1,0 szorzóval, illetve

b) az ingázó vendégoktató esetében 0,5 szorzóval kerül megállapításra.

6.5. Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapján megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.

6.6. A 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

6.7. Amennyiben azon a településen, ahol a fogadóintézmény székhelye – vagy a székhelytől eltérő működési helye esetén – a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a 6.4. pontban a) és b) alpontja szerinti ösztöndíjrészt a fogadóállamban földrajzilag legközelebb működő magyar külképviseletre megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével, a 6.4.–6.5. pontban foglaltak alapján kell megállapítani.

6.8. Keresőképtelenség esetén a 6.1. pontban meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)-(4) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2019. december 20. déli 12:00 (CET)

 

8. A pályázat benyújtása:

8.1. A pályázati anyagot egy nyomtatott példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az alábbiak szerint:

8.2. A nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2019. december 20. napi postai feladási dátummal, eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a minisztérium részére, a KKM, Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: NOF 2020/2021. Vendégoktatói Pályázat”.

8.3. Elektronikusan 2019. december 20. déli 12:00 óráig (CET) a lektori@mfa.gov.hu címre kell megküldeni a pályázatot. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NOF 2020/2021. Vendégoktatói Pályázat. A szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .pdf vagy .jpg formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.

 

9. A pályázatban benyújtandó dokumentumok:

9.1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

a) magyar állampolgárság megállapítására alkalmas dokumentum másolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél),

b) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

c) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik pályázati anyagát.

9.2. A pályázathoz kötelezően benyújtandó speciális dokumentumok:

a) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;

b) legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat;

c) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra;

d) legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra;

e) oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok egyszerű másolata;

f) vendégtanári ösztöndíjak esetében a megpályázott fogadóintézmény szempontjából releváns, legfeljebb egyoldalas publikációs jegyzék;

g) lektori ösztöndíjak esetében előnyt jelent a publikációs jegyzék benyújtása;

h) lektori ösztöndíjak esetében a pályázatban benyújtandó egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról. Az ajánlást magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a minisztérium részére elektronikusan és postai úton is. Az ajánlólevél tartalmát a minisztérium bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

 

10. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó

10.1. nem felel meg a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek,

10.2 a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,

10.3. a pályázatot hiányosan nyújtotta be,

10.4. a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,

10.5. a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

 

11. A pályázatok elbírálása:

11.1. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a bírálóbizottság személyes meghallgatást folytat le.

11.2. A meghallgatás helyéről és időpontjáról a minisztérium a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti a pályázót.

11.3. A pályázati meghallgatást követően a pályázók rangsorolt listájáról a bírálóbizottság dönt, figyelembe véve a pályázók felkészültségét, oktatási tapasztalatait, tudományos munkásságát és – vendégoktatói ösztöndíjban már korábban részesült pályázók esetében – éves értékeléseiket.

11.4. A bírálóbizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód.

11.5. Az ösztöndíjat a fogadóintézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadóintézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

 

12. A pályázók értesítése, szerződéskötés:

12.1. A miniszter a bírálóbizottság által ösztöndíjazásra nem támogatott pályázókat a bírálóbizottsági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül értesíti döntéséről.

12.2. A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet szerinti ösztöndíjszerződést köt.

12.3. A miniszter a nyertes pályázók névsorát a Korm. rendelet alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

12.4. Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő − a fogadóintézmény által is támogatott − pályázó lép.

12.5. Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

 

13. Szerződésszegés jogkövetkezményei:

A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a Korm. rendelet és az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

 

14. Hitelességi nyilatkozat:

A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre történő kizárását eredményezi.

 

15. Adatvédelem:

15.1. A pályázó a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul pályázati anyagának és személyes adatainak kezeléséhez, valamint továbbításához mindazon külső szerv részére, amely a pályázattal kapcsolatos érdemi ügyintézésre jogszabályi és belső szabályozás alapján jogosult.

15.2. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti a személyes adataiban bekövetkezett mindazon változásokat, amelyek az ösztöndíjszerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érintik. A minisztérium a részére továbbított adatokat a pályázatok elbírálásához, az ösztöndíjszerződés megkötéséhez és módosításához, illetve megszüntetéséhez szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használja fel.

15.3. A személyes adatokat a minisztérium az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

 

16. Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály

Email cím: lektori@mfa.gov.hu

Telefonszám: (+36 1) 381 5170; (H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00 között)


Palyazati felhivas 2020-2021 1. kör 1. sz. melléklet

Palyazati felhivas 2020-2021 1. kör