Revesz2_BSZE2019_2

Kárpát-medence a 9. században

Dr. habil. Révész László

az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Kárpát-medence a 9. században

az oktató neve

Dr. habil. Révész László

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi docens, CSc

az oktató tanszéke

Régészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

reveszlaszlo1986@gmail.com

az óra helye

1. terem

az óra időpontja

Csütörtök 8.00-10.00

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus a Kárpát-medence 9. századi népeit, azok anyagi kultúráját és történetét mutatja be. Tárgyaljuk az avar birodalom bukásától a magyar honfoglalásig terjedő időszak eseménytörténetét és régészeti problematikáit. Megismerkedünk a Karoling Pannónia, a peremterületek szláv népei régészeti hagyatékával, valamint az avar továbbélés kérdésével.

részletes (hetekre bontott) tematika

  1. A 9. századi Kárpát-medence népeire vonatkozó források
  2. Az avar továbbélés kérdései, a kutatás jelenlegi állása
  3. A Karoling Pannónia története, illetve régészeti hagyatéka
  4. A Kárpát-medence peremterületein élő népek régészeti emlékei

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bóna István: A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon. In: Magyarország története I. Szerk. Székely György. Budapest 1987, 340–373. ISBN 963 05 3560 2.

 

Bóna István: Dáciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben. In: Erdély története I. Budapest 1986, 169–193. ISBN 963 05 4204 8.

 

Török Gyula: Sopronkőhida 9. századi temetője. [Fontes Archaeologici Hungariae] Budapest 1973. ISBN 963 05 1496 6.

 

Wolf Mária: A Felső-Tisza-vidék 9. századi szláv emlékei. In: Honfoglalás és régészet. Szerk.: Kovács László. Budapest 1994, 119–128. ISBN 963 7873 79 1.

 

Költő László – Vándor László: Évezredek üzenete a láp világából. Kaposvár–Zalaegerszeg 1996, 104–143. ISBN 963 7205 06 3.

 

Szőke Béla Miklós: A Karoling kor a Kárpát-medencében. Budapest 2014. ISBN 978 615 5209 15 4.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)